„DIE HAGHE” OVER 1937 277 archivaris, een lezing over de „Kasteden, Hofsteden en Buitenplaatsen in de Baronie van Wassenaer en Zuyd- wijck (1518—1712)”. De bij uitstek bevoegde kenner van Wassenaar e.o. wist het aandachtig gehoor zeer te boeien. De Algemeene Vergadering vond op 3 Mei in Pulchri Studio plaats. Na afloop hield Dr. E. H. ter Kuile te ’s-Gravenhage een lezing over de Kunsthistorische be- teekenis van de Grafelijke gebouwen op het Binnenhof te ’s-Gravenhage, de Groote of St. Jacobs kerk en het Stadhuis te 's-Gravenhage. Deze vooral uit architecto nisch oogpunt belangrijke bespreking van de oudste monumenten van Den Haag trok zeer de aandacht. Den 12den Juni bracht het Genootschap Amsteloda- mum een tegenbezoek naar aanleiding van de in Mei 1936 gehouden excursie onzer leden naar Amsterdam. Een groot aantal Amsterdammers bezichtigde, begeleid door eenige onzer leden, achtereenvolgens het Huis ten Bosch, het Vredespaleis, de Trèves-zaal, het Heilige Geesthofje, het Spinozahuis, de Groote Kerk en het Gemeente museum. De dag werd onderbroken door een noenmaal in restaurant Bagatelle in de Passage en besloten met een thee, welke in het Gemeentemuseum werd aange boden. Veel belangstelling bleek te bestaan voor de excursie naar Breda, welke gehouden werd in samenwerking met de Vereeniging „Oranje Nassau Museum”. Met een aan tal autobussen werd op 10 Juli gereden naar Breda, waar in de allereerste plaats de Groote Kerk werd bezichtigd, bij welk bezoek Architect van Nieukerken en Prof. Slot houwer technischen uitleg gaven. Na een kort bezoek aan het Stedelijk Museum volgde een officieele ontvangst ten stadhuize, waar burgemeester Van Slobbe het gezel schap welkom heette. Na het noenmaal in het Zuid-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 300