DE GRENZEN VAN „DEN DORPE VAN DER -> z c d 40 a éwmg'aard b èoom^aard Groove //larkt N Barnindstra at- booster v/////////dz/ goedkeuring verwerven. Ik laat 4 niet eindigen bij de snijding van Spui- en Wagenstraat, maar ter plaatse, waar de Vlamingstraat op de Groote Markt uitloopt. Wat richting of rechtlijnigheid betreft, bestaat er niet het minste bezwaar tegen die opvatting. Wat den door slag geeft, is de omstandigheid, dat een toestand, als voor het eindpunt van 4 in de oorkonde aangeduid wordt, voor den lateren tijd en zelfs tot op den huidigen dag toe steeds op den overgang van 4 naar 5 (Laan) blijft passen, ook al is de boomgaard met zijn omheining verdwenen. Men denke zich den toestand omstreeks 1370 even goed in. De grenslijn langs de Vlamingstraat als onmid dellijke voortzetting van die van de Spuistraat strekt in de richting oost-west. Dan stuit zij op de zuidzijde van een boomgaard. De toestand kan geen andere zijn dan Fig. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 55