HAGHE" IN DE OORKONDE VAN 1370 41 aan het gebied zooals fig. 2a schematisch weergeeft. De voortzetting van den weg, die de grenslijn der Vlamingstraat begeleidt, zal zich om den boomgaard moeten heenbuigen, wanneer er in de weststrekking overigens geen merkbare verande ring komt. In 5, het volgende stuk, is van zoodanige verandering geen sprake. Derhalve mogen we aannemen, dat de westrichting als hoofdstrekking behouden blijft. Men krijgt dan het schema fig. 2b. In de 16de eeuw lagen op dienzelfden hoek buiten muren van het Zusterklooster, maar de kleine bocht is behouden gebleven (fig. 2c). Het klooster verdween op het einde van de 16de eeuw en maakte plaats voor een marktplein, de tegenwoordige Groote Markt. De weg werd één geheel met het markt plein, maar de knik in de bebouwd gebleven noordzijde van den weg bleef bestaan, gelijk zij er nog heden ten dage waar te nemen valt (fig 2d). Uit dezen toestand laat zich zelfs bij benadering de afmeting N-Z van het grondstuk van Aleid Ver Avendochter in 1370 bepalen, indien alleen haar boomgaard den geheelen hoek innam. Het was nu deze uitkomst bij de ontleding der grens- omschrijving, die mij de overtuiging schonk, dat ik op het goede spoor was, ondanks den gevaarlijken stap, waarvan boven sprake was. Lijn 4 loopt naar een boom gaard in het Zuideinde en nu wordt de Wagenstraat steeds voor het Zuideinde gehouden. (Zie Pabon l.c. bl. 234). Ik kan dus onmogelijk ontkomen aan de ver plichting aannemelijk te maken, dat in dit geval iets anders of iets meer bedoeld kan zijn dan de Wagenstraat alleen. De vraag, wat men in 1370 onder het Zuideinde verstaan kan hebben, komt derhalve nu aan de orde. De oplossing laat zich m.i. als volgt geven. Als oudste kern van het dorp neem ik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 56