HAGHE” IN DE OORKONDE VAN 1370 45 boomgaard. Zoowel de oude Jan Hendrikstraat als de Assendelftstraat komen in de Laan voor de noordwaart- sche afwijking in aanmerking. In overweging echter, dat de Laan als een nieuw aan gelegde weg langs de grenslijn beschouwd kan worden, is er geen bezwaar tegen om ze over haar geheele lengte als langs de limiet loopende aan te zien, zoodat de grens dan westwaarts zou reiken tot de snijding van Laan en Assendelftstraat; volgens de oorkonde is de Assendelft straat een reeds bestaande weg en haar uiterlijk wijst daar ook wel op. Zij en haar verlengde, de Vleerstraat, loopen in de gewenschte richting, totdat we aanlanden bij den tegen- woordigen viersprong van Vleer- en Breedstraat, Geest en Slijkeinde. Hier zoek ik nu de plaats, waar de lijn strekt door een hofstede. Immers, oudtijds bestond de Breedstraat nog niet; de doorbraak als straat dagteekent pas uit de 17de eeuw. De grenslijn loopt dan verder tot een hofstede aan de oostzijde van het hof van den pastoor. De juiste grenzen van die zgn. Pastoorswarande zijn mij niet bekend. De tegenwoordige straat van dien naam wijst er slechts op, dat zij iets met dat grondstuk te maken heeft, maar geeft geen uitsluitsel omtrent de begrenzing en zeker niet omtrent het gedeelte der begrenzing, dat wij behoeven. Hoever de dorpsgrens zich naar het noorden uitstrekte, is daarom een vraag, die ik voorloopig rusten laat om mij eerst te wenden tot het volgende grensstuk, No. 7. Dit grensstuk begint volgens de oorkonde aan de hof stede aan de oostzijde van den pastoorshof. Houden we ons letterlijk aan den tekst, wat ons tot dusver niet be rouwd heeft, dan loopt 7 „scoutwijs” naar zijn eindpunt. Maar dit sluit m.i. de Molenstraat als noordgrens vol komen uit; of de rooimeester moet om een of meer bochten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 60