DE GRENZEN VAN „DEN DORPE VAN DER 52 rij paaltjes, eerst eenige in het verlengde van de zuidzijde dier straat en dan haaks afbuigende naar den genoemden vijverboek. Hier zou volgens mijn opvatting juist de grens van het dorpsgebied moeten liggen. Ook op de kaart van De Clerck en Van Londerseel komen zulke paaltjes voor. Hiermee is de wandeling langs de oudste ons bekende begrenzing van „den dorpe van der Haghe” tot een einde gebracht. Geleid uitsluitend door den tekst der oorkonde zelf, slechts toegelicht door de kaart van Den Haag in ouderen en jongeren tijd, meen ik er in geslaagd te zijn een bevredigend beeld te geven van de omgrenzing, zoo- als de oorkonde die beschrijft. Thans zal ik nog even de vraag aanroeren, hoe de eigenlijke grenslijn lag ten opzichte van den begeleiden den weg. Daar bij de grensafbakening vooral, zoo niet uitslui tend, het dorp belang had, ligt het voor de hand aan te nemen, dat aanleg en ouderhoud der grenswegen ten laste van het dorp kwamen en daarom ook binnen de dorpsgrens kwamen te liggen. Ik zou daarop slechts een uitzondering willen zien, nl. de Hooge Nieuwstraat. Deze maakte toen misschien reeds deel uit van een verkeers weg van Den Haag noordwaarts en komt dus niet alleen het dorp ten goede. Dat de nieuwe grenswegen aan de dorpszijde lagen, blijkt voor één punt met zekerheid, nl. voor de Lange Poten, waar deze toestand uit den tekst blijkt, zooals bij de behandeling van 3 uiteengezet is. Met groote waarschijnlijkheid wijst ook een punt in de noordgrens daarop. De noordzijde van de Juffr. Idastraat en van den veel smalleren gang naar het Noordeinde lig gen in eikaars verlengde. De opmerking, dat deze toe stand ook oorspronkelijk aan de zuidzijde van de Juffr. Idastraat geheerscht kan hebben, kan weerlegd worden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 67