DE GRENZEN VAN „DEN DORPE VAN DER 54 N.B. 12. 13. 14. a, d, en f zijn slechts met groote benadering, maar niet met vol komen zekerheid te bepalen. van Gerrit Reijnautszoon. g. het land h. de hoeve van de Heeren van de Canesije. Met het bovenstaande is toch nog niet aan ieder woord van den tekst het volle recht wedervaren. Immers het moet den aandachtigen lezer opgevallen zijn, dat van verschillende, ja zelfs van de meeste personen, die in de grensomschrijving genoemd worden, meegedeeld wordt, niet dat zij ergens wonen, grondbezit hebben, enz., maar dat zij plachten te wonen, enz. De vraag rijst natuurlijk op: hebben die huizen, hofsteden en stukken land geen bewoners of eigenaars meer? En zoo ja, waarom worden dan hun namen niet opgegeven in plaats van die der verdwenen bewoners of eigenaars? Beschouwen wij de grens in haar geheel (fig. 5), dan blijkt, dat zij een weinig ingewikkeld verloop heeft en grootendeels uit rechte stukken bestaat, die te zamen een gebied van vrijwel rechthoekigen vorm afscheiden. Al leen aan den N.O.hoek is door een bestaanden weg en door het ongebroken laten van het Voorhout, een inbreuk op dien vorm gemaakt. De geheele zuid- en de westelijke helft van de noordgrens, blijkbaar aan geen bestaande wegen gebonden, loopen vrijwel evenwijdig. 6a. Assendelftstraat. 6b. Vleerstraat. 6c. Breedstraat (ongeveer). 7. Noordgrens, waarin de Juffr. Idastraat valt. 8. Hooge Nieuwstraat. 9. Voorhout. 10. Spui. 11. Wagenstraat. Schoolstraat. Westeinde. Geest. 15. Noordeinde. 16. een laan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 69