DE GRENZEN VAN „DEN DORPE VAN DER 58 a. verschil- e. aanleg van nieuwe doelenterrein, met welks toekomstige bestemming de plannen in 1370 allicht reeds rekening hebben kunnen houden. De driedeeling van de zuidgrens vindt mede hierin gemakkelijk haar verklaring. Een tweedeeling op de samenkomst van Laan en Vlamingstraat zagen we ont staan door den boomgaard van Aleid Ver Avendochter, maar de afzonderlijke behandeling eenerzijds van Lange Poten en anderzijds van Spuistraat (met Vlamingstraat) kan verklaard worden door de omstandigheid, dat de Lange Poten een nieuw ontwerp was, de Spuistraat daarentegen uit het oude plan stamde. Bij het opmaken van de balans, van wat de ontleding der oorkonde en het betoog aan de hand hebben gedaan, heb ik reden om over den uitslag niet ontevreden te zijn. Aangenomen, dat we met een blanco vel papier onzen ommegang begonnen waren, dan zouden voor hen, die onze gevolgtrekkingen wenschen te aanvaarden, deze winstposten daarop verschijnen: de erkenning, dat de oorkonde alle gegevens aan de hand doet om (in samengaan met aflezingen op de kaart) de oude grens van 1370 weer te vinden; b. de omstandigheid, dat de oude grens bijna over zijn geheele lengte door opzettelijk aangelegde limiet- wegen vergezeld werd; het inzicht, dat in de eerste plaats daardoor de oude grens over groote gedeelten van haar uitgestrektheid onmiskenbare sporen van haar bestaan achtergelaten heeft; d. de kennis van de juiste of sterk benaderde ligging van alle woningen, hofsteden en grondstukken, die in de oorkonde genoemd worden; de kennis van het tijdstip van lende wegen (straten);

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 73