AANTEEKENINGEN BETREFFENDE DEN HAAG 80 1) In het stukje gebied tusschen de bewuste laan en de Lorresteeg komt nog een andere weg ter sprake; in alle vier boeken wordt namelijk op overeenstemmende wijze m land vermeld strekkende aan den achterweg of achtersten weg. Van achteren, d.i. naar het zuiden of veenwaarts, wordt dit stuk van strook a vermoedelijk door het gedeelte uitpad begrensd, dat tusschen den Westmolenweg en den weg, die van de (tegenwoordige) Laan naar het zuiden omboog, strak verloopt. Wordt dat stuk uitpad, hetwelk op kaart no. 3312 den naam van „De Laan” draagt, hier Achterweg genoemd? Het is nu wel jammer, dat op elk van beide gevallen bij nadere beschouwing wat aan te merken is. Ad 1. De 2>\/2 morgen land, gelegen op den hoek van den Hoflandschen weg aan de oostzijde van de laan en in 1458 aan eenen Jacob Claesz. toebehoorende, komen in 1466 in handen van dienzelfden huurder nog voor, maar in de opsomming der perceelen wordt dit land nu niet op de eerste plaats, maar op de laatste plaats genoemd, zoo- dat men het liever ver van de laan en dicht bij de Lorre steeg zoeken zou; de andere perceelen (op nog een ander na) behouden dezelfde volgorde. Maar wat de deur dicht doet is, dat deze 3J^ morgen in de twee jongste jaar boeken spoorloos verdwenen zijn. Het is mij niet gelukt aan deze ongewone afwijkingen tusschen de hofboeken een behoorlijke verklaring te geven. De mogelijkheid is echter niet uitgesloten, dat de twee oudste boeken een zelfde stuk tweemaal vermelden. Ad 2. Op de aanduiding Lorresteeg alias Veenweg ga ik hier niet nader in, omdat ik die kwestie in een afzonderlijk hoofdstuk behandel. Maar welke waarde men aan de mededeelingen 1 en 2° ook wenscht te schenken en hoe men de zaak ook wendt en keert, vast staat, dat verder oostwaarts dan de Lorresteeg de naam van Hoflandschen weg noch in strook a noch ergens anders in de hofboeken te voorschijn komt 1)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1938 | | pagina 97