1 BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 90 Gabriel de Souza Britto speelde overigens ook een groote rol bij den Utrechtschen windhandel, zooals Zwarts (Hoofdst. u. d. Gesch. der Joden in Nederland) aantoont. De tijd heeft mij helaas ontbroken na te gaan voor welk bedrag de Portugeesche Joden allen tezamen inschreven op aandeelen der bovengenoemde compagnie. Ik moge volstaan met het geven van een indruk door de inschrij vingen te vermelden van de drie, nauw gelieerde, families Senior, Mercado en Losado, welke blijkens andere gege vens geenszins tot de rijksten behoorden. Toch schreven zij in resp. voor 120.000, 80.000 en 60.000 gulden en het behoeft ons dan ook heelemaal niet te verwonderen, als wij bemerken, dat na de débacle van den actienhandel het vermogen dezer families aanmerkelijk geslonken is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 105