DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 91 BIJLAGE la. BIJLAGE lb. Notulen van de Weth: i) Hoogstwaarschijnlijk de bekende Manuel Levy Duarte. 1706, 20 April Is gelesen de reqte. Resolutie der Sociëteit van 25-IL1706. Is gelesen de Regte, van den Jood Levy 1)versoekende bij t’zelve, also voornemens waeren, haere Joodse Sinagoge, naast Parera gelegen te vergrooten, ende vooraen de straat tot cieraat van den Hage een nieuwe gevel te doen optimmeren, omme bij die occasie met geen verhoging van verponding mogten werden beswaert, ende is goed gevonden deze reqte. te seponeren. aan den Magistraat gepresenteert bij Jacob Parera, waarbij deselve te kennen gaff, dat hij nu ruijm veertien jaren geleden in sijn huijs aan het nieuwe Voorhout alhier een earner ofte vertrek hadde geappropieert tot een kerk voor die van de portugijsche Joodsche natie alhier, en dat deselve door den toevloet van meer personen van deselve natie te kleijn sijnde gewerden, hij supplt. wel genegen was om het huijs, waarinne de voorschr. earner was, aff te breken en op het achterste gedeelte van dien grondt te doen bouwen een earner van acht en dertigh voeten in 't viercant, om aldaar haren Godsdienst te plegen, en voor aan de straat als schole en woonhuijs voor een meester ter dienste van deselve natie, t gebruijck van welk voorschr. te maken gebouw den supplt. verklaarde te donateeren aan deselve natie, soo lange ijemant van haar alhr. ter stede soude mogen woonen: welke timmerage de supplt. niet gaarne wilde voltrekken anders als met kennisse en goedtvinden van den Magistraat omme also te prae- venieeren soodanige oppositie, als jegens dat gebruijck t’ eenige tijd soude mogen werden gemaakt, ende mitsdien versoeckende permissie ende approbatie tot het executeeren van 't voorschr. sijn voornemen; waarop gedelibereert sijnde is eenpaarig goedgevonden en verstaan, 't selve versoeck te accorderen, ende des supplts.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 106