BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 92 BIJLAGE 2. Rekenkamer No. 179. Drieëntwintigste Boek LXXXI, No. 1021. Acte van Vergunning van voorschr. gedaghte te approbeeren, soo sulx gedaan werd mits dese, niet alleen op het exempel van Amsterdam en Rotterdam, alwaar die van de Joodsche natie, openbaarlijk haren Godsdienst plegen, ende de possessie, die met conniventie all 't sedert veele jaren bij die van de Joodsche natie, soo Portugijsch als Hoog- duijtsch en Poolsch, binnen deser stede is gecontinueert, maar wel in sonderheijdt om die rede, dat die van de Joodsche natie alomme in Hollant werdende geduld, de exercitie van religie aan deselve niet can werden geweijgert. van alderhande Appointementen, Fol. ses Roeden Vierkant in de Wilder- nisse, oost het Scheeveningse Tholhuijs, omme de Joodse Natie, wonende alhier in den Hage tot Weederseggen. De raden ende Meesters van de Reekeningen der domeijnen van de Ed: gr: mog: Heeren Saten van Hollant ende Westvrieslandt gesien de requ: aen Haar Ed: mo: gepresenteert bij Alexander Polack, jood, woonende alhier inden Hage, uijt den naam ende vanweegen de Joodtse natie alhier wonagtig ten Eijnde dat aan haar sonde moogen werden vergunt, een kleijn hoekjen duijns beoosten het Tholhuijs vande Scheveninse wegh, om hare dooden aldaer te begraven, ende daerop gedient geweest sijnde van 't schriftelijck advijs van den Rentmeester generaal van Noorthollandt Mr. Joan Meerman, ende op alles geleth hebben aen de voorn. Joodse Natie alhier woonagtig bij provisie ende tot kennelijcken weederseggen vergunt, ende geaccordeert, ver gunnen ende accordeeren haer bij deesen een plaetsje in de wilder- nisse oost het voorn. Scheveninx tholhuijs van ses roeden vierkant, dat haar bij den Contrerolleur deser Camere Johan van Switten, die daertoe mitsdien geauthoriseert en gequalificeert wert bij deesen sal werden aengeweesen en affgemeeten om aldaer hare dooden te begraven mits dat tot Costen van voorn, natie hetselve plaetsie met vier paelen of blaeuwe steenen, sal werden afgeteij- kent ende dat bij deselve tot erkentenisse van deese vergunninge Jaerlijckx ten proffijte van de domeijnen sal moeten werden betaalt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 107