BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 94 't gene voorschr. staet, verbinden sij Heeren en goederen niets uijtgesondert, alle Heeren, Hoven, Regten en van Hollandt, te vreden sijnde Dat die van de Portugeesche Joodsche natie op haer deel van ’t voors. Kerckhoff geene Lijcken van die van de Hoogduijtsche Jood sche natie sullen mogen begraven, gelijck die van de Hoogduijtsche Joodsche natie geene Lijcken op haer deel vant voors. Kerckhoff van de Joodsche Portugeesche natie sullen mogen begraven, op ver beurte van vijfftigh gis. ten behoeve van den armbosch van de natie wiens Lijcken op den anders portie mogte sijn begraven, Dat voorts die van de Joodsche Hoogduijtsche natie hebben gere- noncieert en afgestaen gel. den vern. Boas in name als boven renon- cieert en afstaet bij desen, van alle Actiën en pretentien, die sij uijt kragte van contracten, die sij met den He. Jacob de Mercado, ofte ymant anders wegens de Joodsche portugeesche natie mogten heb ben gemaeckt, tot last van deselve Joodsche portugeesche natie mogten hebben van wat benaminge die ook mogte wesen, ’t sij over de halve sts. van ’t vleijs snijen als anders, directel. nogte indirectel. niets uitgesondert mits dat ten voordeele van de Joodsche Hoog duijtsche Natie door die van de Portugeesche Natie daer voor, eens voor al, sal werden uijtgekeert, eene somma van duijsent gis. courant gelt, waermede de penn. geprevenieert van de halve sts, van ’t vleijs, die provisioneel ontfangen en in handen van den vern. Hr. Manuel Levy sijn, ten behoeve van de Joodsche Portugeesche Natie sullen blijven, werdenden (voor sooveel des noots) den voorn. Hr. Manuel Levy, door de vern. Comp.ten in hare qt. bij dese geauthori- seert omme de voors. penn. aenstonds aen die van de vern. Joodsche Portugeesche Natie te overhandigen, omme daervan naer hare wel gevallen te mogen disponeren, Dat wijders daerentegen de Heeren eerste comp.ten, sulcx die van de Joodsche Portugeesche Natie, gene actie ofte pretentie, mede directl. ofte indirectel., jegens die van de Joodsche Hoogduijtsche Natie uijt kragt van de contracten met den voorn. Mercado voor desen aengegaen sullen behouden ofte reserveren, obligerende en verbindende sij Heeren eerste comp.ten in hare qt. bij desen, dat den voorn.hr. Mercado nogte niemant van de Joodsche Portugeesche Natie haer uijt kragte van de voors. Contracten als achterstallige schulden, soo wegens ’t vleijs, gebouw van 't kerckhoff als anders directel. nogte indirectelijck niet en sullen molesteren nogte aen- spreeken, werdende met het passeren deser de bovengen. Contracten geanulleert ende vernietigt, Tot naerkominge van 't Compten. in hare qt. hare persoonen deselve stellende ten bedwanck van Regteren, en speciaal de Ed. Hove

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 109