DER PORTUGEESCHE ISRA√čLIETEN 95 BIJLAGE 4 Copie Notulen van de Weth. ll-IX-1715 wijders sij Comp.ten in hare qt. van haer in den innehouden deses geregte deser Stede, goetwilligh te doen en te laten condemneren, daer- toe onwederroepel. constituerende bij desen. Matheus Stipel, Johan van Campen en Everard Borchman, procrs. voor den opgen. Ed. Hove en Hoge Rade in Hollt., mitsga. Pieter van Aerden, Carel van Belle en Abraham van der Heijden, procrs. voor den gem. EdAgtb. Ge regte deser Stede tesamen en ijder van haer in 't bijsonder soo omme de voors. condemnatie te versoecken als daerinne te consenteren resp. belovende de voors. condemnatie van waerden, te houden en doen houden, sonder eenige exeptie ofte tegenseggen. Onderstaat als voorn. Aan de Edele Agtbaren Heeren Schout ende burgemeesteren van 's Gravenhage. Geven seer ootmoedelijk te kennen Joseph Medina Lobo paraas, en Abraham de Pinto penningmr. van de vergaderinge der Joodse Portugeessche natie, gehouden werdende ten huijse van Jacob Abe nazar Vega alhier in den Hage, dat 't sederd seer lange jaren her waarts der supplianten vergaderinge ten huijse en in een kamer van de voorn. Abenazar tot het exerceren van hun Godsdienst onder UEdAgt. goedertierne tolerantie is gehouden geworden, gelijk dan ook, als wanneer de voorn. Abenazar quam te verhuijzen, in de huijsinge, waar inne deselve quam te woonen de kamer, gedestineert tot der supplianten vergaderinge en godsdienst, wierde geappropieert, soo als sulks mede is geschied in een kamer van de huijsinge van wijlen de vrouwe van Valkenburg in 't Voorhout alhier, waarinne de voorn. Abenazar drie jaren heeft gewoont, dog dat de voorn, huijsinge in Januarij laastlede publicq sullende werden geveijlt, aan hem Abenazar de huijre daarvan is opgezegd, daardoor hij genoot- zaakt sijnde omme uijt de voorn, huijsinge te delogeeren, hij Abena zar van Michael Senior, mede wonende alhier, heeft gehuijrt voor de tijd van tien jaren (gelijk het blijkt bij de geannexeerde Copie authen- ticque huurcedulle) desselfs huijsinge staende in 't Voorhout alhier x) Deze huurcedulle ontbreekt thans.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 110