BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 96 In Margine stond: De procureur, ook in bijlage 3 als zoodanig optredend. was getekent Joseph Medina Lobo Abraham de Pinto C. van Belle i) voorn.: in welke huijsinge de voorn. Michael Senior een bequame plaatse tot het plegen van der supplianten Godsdienst moste prepa- reeren, gelijk dan ook de voorn. Michael Senior eene kamer in de voorn, huijsinge heeft laten inslaan ende van twee eene heeft laten maken, ende die boven der Supplianten verwagtinge tot het plegen harer godsdienst heeft laten approprieeren met Ëmbellissementen, dog sodanig evenwel, dat deselve tot kamer soude konnen werden gebruijkt. dat de supplianten door onkunde en tot haar overgroot leedwesen daartoe UEdAgtb. permissie, gelijk sij wel behoort hadden, niet hebben versogt, UEdAgtb. de supplianten hebben gelieven te doen interdiceren, omme met haren godsdienst en oefening in de voorn, geappropieerde kamer van de huijsinge van de voorn. Michael Senior tot nader order te supersederen en stille te staan waarinne sij supplianten met alle respect hebben geobedieert, dog alsoo de sup plianten 't sederd soo lange reeks van jaren haren bijeenkomst en oefening harer godsdienst onder UEdAgtb. tolerantie ten huijse van voorn. Abenacar hebben gedaan soo werden de supplianten genood- saakt haar met alle respect te keeren tot UEdAgtb., ootmoedig ver- soekende, dat UEdAgtb. volgens derselver gewoone goedertierent- heijd den supplianten begane omissie gelieven te excuseren ende de interdictie aan de supplianten gedaan, goedgunstelijk inne te trek ken, ende aan haar supplianten te permitteren, omme haar godsdienst in de gehuijrde huijsinge van de voorn. Abenacar (ofte dengene die naderhand in desselfs plaatse mogte coomen) ende in de voorn, ge- approprieerde kamer gelijk als voor dese te mogen continueren, ver klarende sij supplianten met alle sinceritijt en opregtigheijd, dat sij nooijt van gedagten sijn nogte sijn geweest omme ietwes te doen tegens het welbehagen van UEdAgtb. 't welk doende enz. Werd mits dese aan de supplianten bij provisie en tot kennelijken wederseggen gepermitteert de Exercitie van hunnen Godsdienst in het huijs bij Jacob Abenacar van Michiel Senior bij de annexe huur- cedulle aangestaan; actum den 11 Septemb. 1715 Onderstond: mij present, secret, was geteekent Anthonij de Veer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 111