DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 97 BIJLAGE 5a. Oa. 7 Notulen van de Weth, 1724 November 17. x) te vinden: Oa. Appoinctementen 1720 - Junij 24: de daar voorkomende voorwaarde over het terugbetalen der opge nomen gelden, behoefte voor de Portugeesche synagogen niet ge steld te worden, aangezien deze geen leening noodig had. Welke voorwaarden wèl golden, blijkt uit bijlage 5b. Is gelesen de requeste bij ofte van wege de regenten en lede maten van de Portugiesche Joodse Synagoge alhier genaamt Honendaal of wel anders Steunsel der Armen, aan haar Ed. Agtb. gepresenteert, te kennen gevend dat de voorn, gemeijnte nu sederd eenige jaren in getal van Ledematen en Kerkgangers soodanig is aangegroeijt dat deselve plaatse van hare godsdienst veel te kleijn is geworden omme deselve gemeijnte daar inne bequamelijk te kunnen plaatsen: Ende, gemerkt sij supplianten wel genegen souden sijn, omme aan het voorn, ongemak te remedieren en een andere synagoge of vergaderplaats te bouwen in cas daartoe een gunstige permissie mogten comen te erlangen, dierhalven ootmoediglijk versoekende dat haar vrijheid mogte werden vergunt, omme in plaatse van hare voorn, klijne vergaderplaatse op een van de ledige Erven gelegen aan de Koecamp alhier, ofte wel op een andere bequame plaatse, daartoe aan haar Ed. Agtb. te presenteren, een synagoge of kerke met de gewoone vertrekken daar annex te moogen bou wen, eenen en in dier voegen, als hetselve aan die van de Hoog- duijtse joodse natie is gepermitteert geweest f1); waarop gedeli bereerd sijnde, is eenpariglijk goedgevonden en geresolveert het voorn, verzoek te accorderen mits hetselve niet quam te strijden tegen eenige privilegiën of concessien aan de andere sinagoge der jooden alhier gegeven, werdende de Heeren Schout en Burge- meesteren versogt hetselve nader te examineeren, en alsdan naar bevindinge van saken te disponeren. De actens aan de respect, joodse synagogen voormaals verleent nader geexamineert sijnde, is bij de voorn, heeren Schout en Bur- gemeesteren in gevolgen de voorenstaande resolutie het verzoek geaccordeert ende de secretaris gelast daarvan acte te depensche- ren; dewelke is geregistreert in ’t boek der appointementen den 17 Novemb. Ao. 1724.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 112