BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 98 1100- v, 12 Maart: den Ridder Salomon aan de Portugeesche Jooden Kerk, BIJLAGE 6 Gem. archief. Transportregister 1725 No 840, Fo 32 David Roiz Monsanto, procuratie hebbende van de Medina (verkoopt) de Regenten en Penningmeester van genaamd Honendal seecker erff, lang 190 voeten, en breet 53 voeten, r.m. sijnde het erff No 5 aan de W.zijde van de nieuwe Princessegracht Z. het erf van Jacob Abrabanel N. de constituant W en O de heerestraten BIJLAGE 5b. Oa. 133 Appointementen. 1724 XI 17. Schout, Burgemeesteren en Scheepen Regeerders van 's Graven- hage geexamineert hebbende de Requeste bij, ofte vanwege de Regenten, en Ledematen van de Portugeesche Sinagoge alhier genaamt Honendaal, ofwel anders Steunsel der Armen, gepresen- teert, mitsgaders gesien de geprojecteerde Caarte figuratijf bij de Supplianten overgegeven, hebben de Supplianten geaccordeert, ende gepermitteert, gelijck haer geaccordeert ende gepermitteert wert bij dese om alhier in den Hage op een van de Ledige Erven gelegen over de Coecamp, oftewel op een andere bequame plaatse ter goetkeuringe, en genoegen van welgem. Heeren Schout en Burgemeesteren in plaetse van haere voorsz. tegenwoordige verga- deringe, een andere Synagoge of Kercke met de gewoone vertrecken daer annex volgens de voorsz. overgeleverde Caarte, ende met kennisse van den Fabrijck deser Stede te mogen bouwen, sullende de Sinagoge alwaer de Supplianten tegenwoordig hunne gods dienst plegen, moeten werden gesloten, soo ras Sij Supplianten sullen oordeelen, dat haar voorsz. nieuw te bouwen Kerck in Staat sal wesen omme in deselve de behoorlijcke dienst te konnen waergenomen werden. Actum ter Camere van Burgemeesteren 's Gravenhage den 17 Novb. 1724 onderst, en was geteekent uts: (Dergelijke stukken zijn terzelfde plaatse te vinden den 12 Oct. 1726 en den 14 Juli 1727.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 113