DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 99 BIJLAGE 7 BIJLAGE 8 Fol. 262 Gem. arch. Taxatie 1726. Nieuwe Uijtlegginge De Joodsche Kerk alhier, in 1726 volbout word uijt consideratie van dat het Erff bij de heeren van de Rekenkamer is verkogt onder conditie dat wanneer betimmerd sal sijn niet meer als 32 gulden in de verpondinge sal worden betaald; En vermits op dit Erff van vooren twee huijsen sijn gesteld en bijgevolge sijn betimmerd gelijk de andere Erven, daar de open Lugt van agteren voor een tuijn diend, en die hier op dese grond wordt betimmerd met een groote Kerk volgens naeder versogt octrooi) en bij gevolge de voorgaande Conditiën geen reflectie op de Kerk heb ben gehadt niet hooger gebragt als tot 50 0 (Een dergelijke aanteekening vindt men eveneens in de Lijste van Nieuwe getimmerten en Melioratien (Sociëteit 2255) ten Gem. Arch.) Transportregister 1729 No 1618, fo 13, 14 Febr. David Roiz Monsanto, procuratie hebbende van den Ridder Salomon de Medina (verkoopt) aan Johannis Wapperom, mr. metselaar, twee ledige erven, geteekent op de caarte met No 6 en 7, ider breet 53 voeten en sulx tesamen 106 voeten en lang of diep 190 voeten aan de Wzijde van de Nieuwe Princessegracht vooraen het Haag- sche Bosch N Johannis Swaartveger Z de Port. Joodse Kerk genaamt Honendal O en W de Heerestraten 4200. Bij den koop is geconditionneerd, dat in de huijsen, dewelke op de voorsz. twee erven zullen worden gemaakt geen tappers of herber giers neeringe zullen mogen worden gehouden, welk regt om sulx te beletten wordt overgelaten aan de Regenten van de voors. Joodse Synagoge genaamt Honendal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 114