DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 101 BIJLAGE 10. gedaan ter kamere van Burgemrs voornt. den 29 Junij 1709 Oa. Appoinctementen. 1709 - Juni - 29 Op de Reqte. van die van de Portugeesse Joodse natie alhier Burgemrs. van 's Gravenhage, geexamineert de reqte. bij, ofte van wegen etc. aan haar EdleAgtbre. gepresenteert; inhoudende, dat zij supplten. gaarne souden zien, dat zij tot voordeel van de kerk, en desselfs armen wierden gequalificeert, om het bij, en van de vlees houwers alhier geslagt, bij heele, halve off vierendelen van Beesten, in een particulier huijs, aan de Joodse natie te verkopen, zoodanig als het zelve binnen de stad van Amsterdam werd gepractiseert, en daarop eenige van de suppltn. mitsgaders den Deken en hooftluijden van de Halle mondeling gehoort; hebben de Supplten. geauthoriseert, gelijk zij geauthoriseert werden bij dese, omme het vleesch bij en van de vleeschhouwers alhier geslagt, bij heele, halve off vierendeelen van beesten in een particulier huijs aan de Joodse Natie te ver kopen; assignerende daartoe t’ een of t’ ander huijs in de nieuwe uijtsetting agter het geschuthuijs mede alhier, mids aan geen perso nen, wie t’ zouden mogen sijn buijten de voors. Joodse Natie de voors. verkopingen werdende gedaan, op soodanigen straffen, en correctie als bevonden zal worden te behoren. van t selve vleesch te ontfangen, en te voldoen aan de voorn. Jacob Tobias, die gehouden sal sijn ijder week de rekeningen daarvan be nevens het geld aan de regenten van de hooghduijdse joodse natie alhier over te geven, omme ten finem als vooren te werden geemployeert. Ende in cas, het sij door versterf, quade conduites, of anders een van de voorn, snijders mocht komen te manqueren, dat alsdan bij de regenten van de Hooghduijdse joden, met communicatie en goed vinden van voornde. Manuel Levi en Moses Pinto een ander be- quaam persoon sal mogen werden opgegeven om aan Burgemrn. te werden voorgedragen, en bij haar EdleAchtb. te werden aangestelt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 116