BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 102 BIJLAGE 11 voor fl. 1300. BIJLAGE 12 Oa. Weth. Den 2-VII-1709 Op de iterative versoeken bij die van de Portugijsche Joodsche natie alhier residerende, om te hebben aan haar gedaan behoorlijke verantwoordinge van de halve stuijvers, die de Joodsche slaghters, boven de waarde van het vleesch aan de vleeshouwers betaalt wer- dende, tomen te ontfangen van ijder pondt vleesch, 't welck bij die van de Portugijsche Joodsche natie soo wel als die van de Hoogh- duijtse Joden in de Vleeschal. werd gecoft, en waarvan de verant woordinge bij deselve slaghters voor 't geheel werd gedaan aan de regenten van de Hooghduijtsche Joodsche synagoge, alhoewel der- selver portie te respecte van de consumtie der Portugijse seer gering is, op welke versoeken deselve regenten van de Hooghduijtsche Jood- sche synagoge mede tot verscheijde reijse sijn gehoort, is naar deli beratie goed gevonden en verstaan, de voorsch. Joodsche slaghters te ordonneeren, soo aan deselve geordt. werd mits dese, dat sijl. van de ontfangh der voorsch. halve stuijvers van ijder pondt vlees voor het toecomende bij provisie sullen hebben te houden twee verscheijde Transportregister 1713 No 393 Fo 215, Mei 26 (Verkoopt) Simon Cnol, Notaris en Sollr. alhier, spec, last ende procuratie hebbende van Abraham de MERCADO, wonende tot Weenen, volgens procu ratie aldaar den 17 Juni 1712 voor den nots. Bruard Lodewijk Augil- lis verleden aan Johan Wapperom en Willem van Renssen een erff met een huijs daerop genaemt de ,,Jode Hal’’ aan de Ozijde van de Nieuwe Gragt, benoorden het Geschuthuijs, in de Nieuwe Uitleggingh, vooraen in 't Haegsche Bosch is uitgegeven sub no. 15 O de Agterstraet W de Bosvaert N Jacob de Voogt Z.N. Salvador

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 117