DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 103 BIJLAGE 13a Notulen van de Weth. Moet zijn 1709. (1719) Saturdag den 29 April present alle de Heeren exempto Brand Is gelesen de requeste bij de ofte vanwegen de regenten of parnas- sijns van de portugeesse joodse natie en kerk alhier ter stede, inhou dende dat daar eenige jaren geleden quaestie sijnde ontstaan tusschen hen supplianten en de hoogduijtse joodse natie om het genot van de halve stuijver, dewelke van ijder pond vlees van de slagters oft ge haald boven de coopprijs wierde betaalt, op den 2 julij van den jare 1708 daarinne provisorelijk bij de magistraat was goedgevonden en verstaan, aan de slagters of snijders te ordonneren, dat sij alleen aan de regenten van de Hoogduijtse joodse natie soude overleveren de halve stuijvers die wegens vlees bij leden van deselve synagoge gecogt aan haar soude sijn betaalt, en dat de verantwoordinge van de halve stuijver van het vlees bij de portugeesse jooden gecogt bij provisie soude werden overgelevert aan Manuel Levi Duarte, sonder relatie van sijn alsdoen hebbende qualt: van parnas van de jooden registers ofte aanteekeningh, en dat sij mede bij provisie, en tot dat anders al sijn geordt., alleen aan de regente van de Hooghduijtsche Joodsche synagoge sullen overleveren die halve stuijvers, die wegens vleesch bij leden van deselve synagoge gecoft aan haar sullen sijn betaalt, en dat de verantwoordinge van de halve stuijvers van het vleesch, bij de portugijsche Joden gecoft, bij prov., en tot dat nader daar van sal werden gedisponeert, sal werden gedaan en de gelde overgelegd aan en in handen van Manuel Levy Duarte in sijn privé, en met geene de minste relatie tot sijne jegenwoordige qualiteijt van regent van de synagoge der Portugijsche Joodsche natie, als daar toe provisioneel geauthoriseert en om bij denselve niet anders te werden gedemanueert, als op expresse ordre van den Magistraat aan den- gene, die daartoe sal werden bevonden gereghtight te sijn; en sullen de salarissen der slaghters, geduijrende dese provisioneeele dispositie, werden gedragen bij de voorn, sequester en de regenten van de Hooghduijtsche Joodsche synagoge respectief naar proportie van de sommen aan henl.. te verantwoorden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 118