DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 105 BIJLAGE 13b Notulen van de Weth. Den 28-VII-1719 BIJLAGE 14 Onleesbaar. van Bet jacob derde part uijt de Nog heeft de Hr. van Ruijve gerapporteert datter tusschen de twee synagogen van de portugeesse joodse natie, de eene genaamd Bet jacob en de andere Honendaal, verschillen waaren geresen over het genot van de halve stuijver dewelke van ieder pond vlees voor de arme van de voorn, natie werd betaalt, ende dat de Heeren Schout en burgemeesteren door hare intercessien de voorn, differente wel hadden getragt in der minne bij te leggen en te accorderen, dog alles te vergeefs, sustineerende die van Honendaal dat sij meerder als die van Beth jacob, om dat sij meerder quamen te contribueren, uijt de voorn, penningen moesten trekken, ende die van Beth jacob daaren- tegens bewerende, dat sij allenelijk tot de voorn, penningen, als alleen als het representatijf van de voorn, natie met secuvan die van Honendaal moetende geconsidereerd werden, waren geregtigt; waarop gedelibereert, ende in agtinge genomen sijnde, dat meer als eene synagoge van de joodse portugeesche natie niet anders als broeljeries en verschillen kan veroorsaken, is goedgevonden en ge- resolveert, de Heeren Schout en burgemeesteren te versoeken gelijk haar Ed.Agtb. versogt werden bij dese, omme de voorn, intercessien tot vereeniginge van de voorn, partijen als nog te reïtereeren, ende, bijaldien sulks niet moge succederen, dat alsdan die twee derde parten, en die van Honendaal een voorn, penningen sullen comen te profiteren. Appointementen, 12-X-1726 Schout en Burgemen. van 's Gravenhage gesien en geexamineert hebbende de Reqte. bij ofte van wegen soo die van tegenwoordige Regeerende, als die van laast afgegaane Kerkenraad van de Portu geesche joodsche synagoge alhier, genaamd Honnendal aan haar Ed.Agtb. gepresenteerd te kennen gevende dat soo lange de voorsz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 120