BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 106 BIJLAGE 15 Appointementen, 14-X1-1727 Schout en Burgemeesteren van 's Gravenhage gesien ende geexa- mineert hebbende de Requeste bij ofte vanwegen de Regenten van de Portugeesche Joodsche synagoge genaamd Beth Jahacob alhier in den Hage aan haar Ed.Agtb. gepresenteert, te kennen gevende dan of wel altoos is begrepen geweest dat het admitteeren of niet admit- teeren van deze of geene persoonen tot Ledematen van de Kerk, het begeeven van vaste zitplaatsen in deselve, het uijt de kasse haaien van de Boeken Moses, het omdragen van deselve en het daartoe op roepen van dese of geene persoonen door de Regeerende Paraas, ofte synagoge alhier is gehouden het altijd in deselve heeft toegegaan, met de grootste Liefde ende eenigheijt van de werelt sonder dat oijt ijmand die van de Kerkenraad ofte Regenten eenige moeijelijkheden heeft aangedaan, het zij omme in haar weerwil geadmitteert te wer den tot Ledematen, ofte om een vaste plaatse in de kerke te hebben, veel min omme tot onderhout vande kerke jaarlijks seekere somme te willen contribueeren, ofte eenige voorregten omtrent het omdra gen vande Boeken Mozes, ende verdere formaliteiten deswegens ge- bruijkelijk te willen genieten, als sijnde alle saken dewelke effective- lijk van het goedvinden vande Kerkenraad ende Regenten affhangen Ende alsoo sij supplianten bedugt sijn dat sij door wrevelmoedige en onrustige menschen daar omtrent souden mogen werden getrou- bleert, ende in liefde ende eenigheijt niet alleen gestoort, maar dat haar zelfs daarover moeijelijkheden souden mogen werden aange daan, hebben de supplten, en die van de Kerkenraad van voors. Synagoge in der tijd provisioneelijk gequalificeert en geauthoriseert, omme tot Ledematen van de gen. Kerke te mogen admitteeren off niet admitteeren die zij sullen komen goed te vinden, als mede omme de vaste plaatsen in deselve kerke naar haar welgevallen uijt te deelen, mitsgrs. omme tot het omdragen van de Boeken Mozes ende verdere formaliteijten daar omtrent gebruijkelijk te mogen noemen, sodanige ledematen als zij sullen oordeelen die beneficiën te compe- teeren. Ende voorts verstaan dat niemant in weerwil van de Kerkenraad bevoegt is eenigh onderhoud tot de gem. Kerke te contribueeren. Actum ter camere uts. onderstond uts. was get. Quarles.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 121