DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 107 door diegeene, die hem in sijne absentie representeert. Mitsgaders de verdere formaliteiten en ceremoniën soo daer omtrent als omtrent andere saacken in het oeffenen en waarnemen van de Godsdienst ge- observeert werdende alle saacken van dien aart waren, dat deselve niet quamen te wesen als suijver kerkelijk en oversulks ook alleen bij de Regenten in der tijd moeste werden behandeld of incas van eenig onder de Ledemaaten of andere kerkgangers, of soogenaamde congreganten dieswegens gerese verschil door deselve Regenten soo- danig behooren te werden getermineert en gereguleert, als zij ver- meijnen met hunne kerckelijke ordre seeden en gewoonte, mitsgaders tot waerneemen van de Joodschen Godsdienst in de voorsz. Kerk overeenkomstig te wesen, en dat of wel alle het selve ook in die voegen altoos was gepractiseert, en opgevolgt gewerden, sonder dat oijt ijmand aen den Wereldlijcken Regter over dusdanige kerkelijcke saacken en verschillen was klagtig gevallen, de supplianten egter het ongeluck hadden gehad, dat door de ongeruste geest van ijmand der voorsz. congreganten nu een geruijmen tijt herwaerts niet alleen veel desordres, en ergernissen in en onder het plegen van den Godsdienst sijn veroorsaackt, maer ook dat wanneer de supplianten daerjegens na hunne kerkelijcke ordre hebben getragt behoorlijck te voorsien, zij daer over met ongefondeerde en kostbaare proceduren sijn ge- vexeert gewerden, dat deselve nu onlangs ten voordeele van de supplianten wel zijn getermineert, zelfs met condemnatie van costen, en dat ook wanneer den succumbant daer van aen den Hove van Holland en naderhandt aen den Hoogen Rade heeft getragt te appel- leeren, hij aldaer afgewesen en het bij hem versogte mandament van appel geweijgert is gewerden, uit een begrip van dat de Justitie met dusdanige verschillen niet en behoorde te werden gemoeijt, of met het examineeren en decideeren deselve lastig gevallen, dog dat de supplianten egter in bedugtinge waaren dat in tijden en wijlen door deze of geene wrevelmoedige en onrustige menschen nogh wederom nieuwe desordres, moeijlijckheeden en proceduures over dusdanige saacken soude kunnen werden gemoveert en daerdoor het naar be hooren waernemen, en oeffenen van hun Godsdienst getroubleert en verhindert, hebben de supplianten gequalificeert ende geauthoriseert, gelijck sij gequalificeert en geauthoriseert werden mits desen, omme tot Leedematen van gen. synagoge te mogen admitteeren ofte niet ad- mitteeren, die sij sullen komen goed te vinden, alsmede om de vaste zitplaatsen in deselve Kerck naer haer welgevallen te mogen ver geven, mitsgaders omme tot het uijt de kasse haaien en omdragen van de Boecken Moses, ende verdere formaliteijten en ceremonieen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 122