DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 111 mij present secretaris, en was geteekent Anthoni de Veer.” Tweede Classe van 18 Gulden Derde Classe tot 12 Gulden Vierde Classe tot 6 Gulden Jacob Marcado de Lis Pinto Moijes Antheunis Cappadoce Juda Segnor Henriques Michiel Segnor Castaneo Gedaan ter kamere van Burgemeesteren den 30e October 1706, de weduwe Israël Pinsiotto Eerste Classe van 25 Gulden de buuren niet hadden gelieven te bedienen, waartoe deselve sig bereid hadden getoond, maar dat ook naar het exempel van alle de voorgaande bewoonders, soo van die als andere gebuurten binnen deeser Steede, die van de voorsz. Joodsche natie doorgaans die be reidwilligheid der buuren door geen de minste vereeringe hadden ge lieven te erkennen, waardoor sijluiden derhalven tegemoet sagen, dat het inkomen van deselve buurte soo merkelijk soude werden ver mindert, dat die naaulijx als voorheen soude konnen bestaan, heeft goed gevonden deselve Joodsche Familien te taxeeren in vier ver- scheide Classen, omme bij ieder van deselve, ter occasie van het af sterven van iemand in hunne familien aan de buurt te contribueeren als volgd. Jacob Parera en desselfs getrouwde soonen Anthoni Alvarez Machado, Vader Machado, Soon Arondondo van 's Gravenhage, Onder stond:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 126