TEGENOVER DE LEPROZEN 113 het tegen Voorburg aan gelegen deel, Oost van de Vaart, de „Oosthoeve”. Van de Oosthoeve wordt vermeld, dat „die van Cralingen” er erfhuur op hadden. Daar er voor de Hofboeken in „de Hoeve” niets te administreeren viel, maken zij er slechts hier en daar en dan nog terloops mel ding van. Wie eigenaars waren van de in „de Hoeve” gelegen perceelen, ging den Hofboeken niet aan. Wanneer men nu omstreeks den tijd, waarin de be waard gebleven Hofboeken een aanvang nemen, dus in het midden van de XVde eeuw, in zuidelijke richting langs den Potenweg liep, waarbij men de Oostzijde va? den Kooltuin volgde (later is hier het Plein ontstaan), dan kreeg men algauw gelegenheid, de, loodrecht daarop staande, Poten zelf over te steken. Hierdoor kwam men in de Coman 1Willemslaan, die in haar voorste gedeelte, dat samenvalt met de huidige Korte Houtstraat, ook nog wel Potenweg werd genoemd 2). Men bevond zich dan al nagenoeg buiten. Langs de Zuidzijde van de Poten zag men een, nog niet aaneengesloten, rijtje huizen staan, dat 1) Coman is koopman. 2) Verondersteld mag worden, dat dit voorste gedeelte ouder is dan de eigenlijke Coman Willemslaan. Immers, de richting, die het volgt, is die van een aantal loodrecht op elkaar staande straten van het oude dorp en tevens de algemeene richting van de perceelschei- dingen in de polders. Schuin op deze richting staat die van de tegen het midden van de XlVde eeuw gegraven Haagsche Vaart (Trek- vliet). In haar tweede gedeelte nu (verreweg het langste) loopt de Coman Willemslaan parallel met deze vaart. Dit gedeelte zal dus op zijn vroegst uit den ontstaanstijd van de vaart dateeren. Ver ondersteld mag tevens worden, dat koopman Willem hier terreinen had liggen en de laan heeft aangelegd, om deze beter toegankelijk te maken; zijn terreinen eindigden dan daar, waar ,,de Hoeve” begon; zelfs mag men vermoeden, dat zooals zoo dikwijls de aanleg geschied is, om de terreinen gemakkelijker te verkavelen en ze, zoo doende, een hooger verkoopwaarde te geven. Opvallend is, dat de perceelscheidingen West van de Coman Willemslaan loodrecht op de Haagsche Vaart stonden en die Oost van de laan de traditioneel 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 129