TEGENOVER DE LEPROZEN 120 dingsweg tusschen Coman Willemslaan en polderkade geloopen had, in het bezit van het Klooster gekomen, maar niet was dit het geval met de vlietlanden, de moe rassige strook tusschen polderkade en vaart; deze be hoorden aan meer dan één eigenaar toe en om de bena- deeling van de perceelbezitters zoo gering mogelijk te doen zijn, wat de uit te betalen schadevergoeding be perkte, werd de uitmonding van de sloot tusschen twee perceelen door getrokken; de scheidslijn tusschen die perceelen, echter, lag niet recht tegenover het sloottracé door het Zusterland, zoodat, om de verbinding te ver krijgen, de slootrichting, over een korten afstand, iets in de schuinte moest worden gelegd; de polderka zelf behoorde aan de eigenaars van de vlietlanden; het schuin- loopend brokje kwam dus daar te liggen, waar de vaar- sloot op de polderka toeliep; komend uit de richting van de Coman Willemslaan was de slootrichting dus aan vankelijk recht, dan een kort eind schuin, en over de laatste vijf en twintig a dertig meter weer recht t). Een duidelijk spoor van deze eigenaardige bocht is in het stratentracé van het huidige Den Haag terug te vinden; het is de bocht in de (gedempte) Ammunitiehaven vóór dat zij uitmondt in het (insgelijks gedempte) Spui. Het verschil in belangrijkheid tusschen het niet opge hoogde deel van de Coman Willemslaan en de Kade, vroeger Binkhorstkade, doch nu voornamelijk Zusterkade genoemd, werd in het begin van de XVIde eeuw sterk ge accentueerd. Al vroeger had men in de nabijheid van de bewoonde buurt de vlietlanden bij kleine perceeltjes opge hoogd en er de rietcultuur door groententeelt -die dan voornamelijk koolteelt was vervangen. Deze beweging i) Op de gedeeltelijk hierbij gereproduceerde kaart van Jacob Coenraets ligt de bocht niet op de juiste plaats. Wel doet hij dit op de groote kaart van 's-Gravenhage van 1616 van Bos en van Harn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 136