TEGENOVER DE LEPROZEN 132 en de Magistraat dit contract. Die schen de Rekenkamer en de Magistraat en anderzijds voor de uitvoering van dit contract. Die van 1597 gaat verder; het is een voor-ontwerp voor de uitbreiding van het zonder twijfel op dat moment al totstandgekomen grachtencomplex met de Hooigracht en de Nassau- kade opnieuw twee onderdeelen van de latere singel- gracht; hierbij is de Nassaukade gedacht als doorloopend tot op de hoogte van de huidige Parkstraat, waarna zij stadwaarts omzwenken zou en eindigen even vóór het Voorhout. Uit deze laatste kaart blijkt echter tevens, dat het ont werp van 1593 een tweetal wijzigingen heeft ondergaan: het oorspronkelijke tracé kruiste, wanneer men uit de richting van den Nieuwen Uitleg kwam, het Korte Voor hout en maakte eerst dan de dubbele bocht, die tot de Prinsessegracht zou aanleiding geven; en de Fluweelen Burgwal bevatte een paar scherpe krommingen, die uit het definitieve tracé volkomen verdwenen zijn. De op het gemeente-archief aanwezige en in de Zeven Eeuwen” van Dr. van Gelder gereproduceerde kaart van ’s-Gravenhage, die van 1597 of 1598 dateert en geteekend is door de Gheyn, doet duidelijk het tracé onderkennen. Men ziet de Ammunitiehaven (met, in den aanvang, het merkwaardige bochtje, waar van de oorsprong op blz. 9 is geschetst), de Nieuwe Haven en een amorce van den Fluweelen Burgwal; ver volgens moet men, over den rand van de kaart heen, het vervolg van den Fluweelen Burgwal, de Heerengracht en de Prinsessegracht erbij denken; en tenslotte ziet men het dwarsstuk van den Nieuwen Uitleg en den Nieuwen Uitleg zelf (toen de Zandvaart geheeten) er weer uit te voorschijn komen. Dat het als ,,de Nieuwe Vaart” bekende complex in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 148