TEGENOVER DE LEPROZEN 138 den naam „Pinxterblomlaan” heeft gegeven, een naam, dien ze tot diep in de XlXde eeuw is blijven dragen. Aan den overkant, op den anderen hoek, stond het huis ,,de Regenbooch”, dat aan Margaretha van Mechelen, de geliefde van Prins Maurits, heeft toebehoord i). De Magistraat, evenwel, had niet slechts het Lamme- ken in ’t Groen verworven, maar ook de geheele, ten Zuiden daarvan, langs de Vaart gelegen strook, tot en met perceel IV op de kaart. Ze deed hier nu, wat Beucke- laer en Persyn in 1548 en 1558 hadden gedaan: ze ver legde de ka, met de bedoeling, den aan de Haagsche Vaart gelegen tuinen royaler afmetingen te verleenen; een gemeentelijke grondspeculatie, die haar geld, vermoede lijk, wel heeft opgebracht2). De tuinen bleven goed in trek, zooals uit de in Bijlage I weergegeven overgangen blijken moge; ze werden veelal van tuinhuisjes of speel huizen voorzien. In de eerste helft der XVIIde eeuw kreeg het laantje den naam van het Geldelooze pad, in de tweede helft dien van het Nachtegaalspad. Uiteraard waren tusschen 1617 en 1619 langs de naar binnen ver legde ka nieuwe boomen geplant en ook in de vergroote tuinen kwamen jonge boompjes te staan; in de tweede helft der eeuw hadden deze hun volsten wasdom bereikt, wat, klaarblijkelijk, de nachtegalen tot het geven van opvallend brillante concerten heeft aangelokt. Op het terrein van het Lammeken in ’t Groen, daaren tegen, dat steeds verder verkaveld werd, kwamen, aan den singel, diverse huizen te staan. De naam werd over genomen door een aan dat gedeelte van het laantje ge legen bleekerij, die, tusschen Ammunitiehaven en Z.O. Buitensingel, den zijkant begrensde van het terrein van t) Zie Bijlage I, Personalia sub 96. 2) Zie hieromtrent de aanteekening in Bijlage I, sub E, vóór de beschrijving van de overgangen van perceel IV en v.v. (blz. 195).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 154