OVERGANGEN EN PERSONALIA. TEGENOVER DE LEPROZEN 140 BIJLAGE I. A TOESTAND IN 1466. verwijzen naar de op blz. 30 Ia en Ib Ha t/m lid Illaenlllb IV t/mVIIb Villa en VUIb IXa t/m IXc Xa t/m Xc Xia t/m XIV Danel Jans (1). In 1466 overgegaan op Jan Geryts, priester (2) (reg. 47). Pieter van der Goes (3) (reg. 47, belending*) Jacob Dirck Backers zoon (4) (reg. 25, bel.). Claes Bruynsz. (5), II mg. Pieter Jansz., drapenier (6), I mg. Jan Jansz. upte Spoy (7), IV h. Jan Berwoutsz. (8), I mg. Claes Dirck Joseph's kinderen (9), 11^2 mg. Dit perceel ligt dwars over den W-O loopenden weg heen, die men aan de N- (beneden-) zijde van de kaart vindt. In 1466 is de gracht of vaarsloot aan de N-zijde van dien weg nog niet gegraven en de weg zelf nog niet opgehoogd tot een ka. Perceelen I, II en III liggen in „de Hoeve” (zie hierboven blz. 1). Hun houders zijn aan den Graaf niet erfhuurplichtig, zoodat ze voor de Hofboeken van geen interesse zijn. De namen dier houders konden echter worden geput uit de acten van het Klooster van Sint Maria in Galilea, aanwezig in het Rijksarchief. Deze acten zijn hieronder aangeduid met de rangnummers van de regesten in den (gedrukten) Inventaris van Dr. Sernée. De namen der overige hou ders zijn aan het Hofboek van 1466 (uitgave Pabon) ontleend (blz. 271/72). De perceelnummers zijn die van de bij dit artikel afgedrukte kaart. De cijfers achter de namen van de perceelhouders w. sub b weergegeven Personalia. De belendingen worden alleen in de acten zelf, niet in de regesten vermeld. a. Houders der perceelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 156