TEGENOVER DE LEPROZEN 141 b. Personalia (2) Jan Geryts, priester. Is cureit te Leiderdorp (reg. 47). en Hb. 1466 blz. 248). De aandacht zij er op gevestigd, dat het zelden mogelijk is, met zekerheid uit te maken, of dezelfde naam, die in één en dezelfde periode op verschillende plaatsen in de Hofboeken of in diverse acten voorkomt, ook werkelijk denzelfden persoon dekt. In de meeste gevallen heeft men bij de hier aangegeven personalia dan ook slechts met waarschijnlijkheden te doen. Waar zoon waarschijn lijkheid groot of tamelijk groot is, kom ik hieronder op dit punt niet terug. Slechts daar, waar ze geringer wordt, zal ik er eenigen nadruk op leggen. (4) Jacob Dirck Backers zoon. In de Hofboeken komt „Jacob Backer” voor als houder van een „smal stuckgen” in „de Hoeve”. (Zie onder Truye Backers, Personalia sub 38). Woont op het Spui, O.-zijde (Hb. 1466 blz. 269). In 1485 is het huis blijkbaar in handen van zijn weduwe (Hb. 1458/90 blz. 20), wat in overeen stemming is met de omstandigheid, dat perceel III zich in 1480 in handen van de weduwe van zijn zoon Thomas bevindt (zie hier onder sub B, a. Overgangen)Hetzelfde huis op het Spui behoort in 1512 aan zijn zoon Dirck Jacopzoen Backer (Hb. 1512 blz. 291). (5) Claes Bruynsz. Bezit een huis met een poort plus een aan tal „cameren” aan de N.-zijde van de Voldersgracht (thans Ge dempte Gracht) (Hb. 1458/90 blz. 108, Hb. 1466 blz. 268). Daaren- De Personalia zijn in groote hoofdzaak uit de Hofboeken en de Transportregisters getrokken. Het zou zeker wenschelijk zijn ge weest, ze systematisch met andere gegevens aan te vullen. Tijd en gelegenheid, echter, hebben mij hiertoe ontbroken. (3) Pieter van der Goes. Komt in Hb. 1458/90 meermalen voor. Schepen (blz. 83). Treedt mede op als „procurator van die Heeren van Sint Anthonis" (blz. 126). Heeft een huis in de Nieuwstraat (blz. 82) met een achteruitgang in de Kerkstraat (later School straat) (blz. 85). (1) Danel Jansz. Èn in 1464 èn in 1466 houdt Danel Jansz. een erf aan de Beek in het blok tusschen Plaats, Hoogstraat, Halstraat en Buitenhof (Hofb. 1458/90 blz. 124

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 157