OVER HET EERSTE HAAGSCH GYMNASIUM 7 13 Sept. 1838 berichtte nu de Raad aan Curatoren van de Latijnsche school, dat deze was opgeheven, terwijl de Raad reeds 7 Sept, tot Curatoren van het nieuwe Gymna sium had benoemd 3 curatoren van de Latijnsche school, nl. de heeren v. Royen, F. J. van Maanen, Jhr. Diert van Melisant en twee leden van de commissie van toezicht op de Middelbare School, nl. Jhr. Mr. J. C. de Jonge en Mr. J. Pols. Reeds 19 Sept, zenden Curatoren aan den Raad de voordracht van rector en leeraren: en 8 Oct. 1838 werd de nieuwe school geopend met 72 leerlingen, verdeeld over 6 klassen wat betreft afdeeling I, over 4 klassen van afdeeling II. Hoe menschelijk en begrijpelijk is het dat rector Bax reeds 12 Nov. ’38 aan Curatoren bericht: „het program ma schijnt volkomen te worden bereikt; in alle opzichten komt mij de zaak deugdelijk voor!” Dat men inderdaad met uitzonderlijken spoed gehan deld heeft, beseft men eerst recht, indien men bedenkt dat de oprichting van het nieuwe Gymnasium in strijd kwam met het K.B. van 2 Aug. '15, dat van geen splitsing in 2 afdeelingen wist; daarom heeft men uitgelokt een nieuw K.B. van 4 Sept. 1838, waarvan de inhoud bekend is. Ten slotte heeft een K.B. van Sept. 1846 de vestiging van Gymnasia in den geest als hier was opgericht, ge wettigd. Hetgeen hier als proef was tot stand gekomen, heb ben andere gemeenten nagevolgd. De oprichting van het Haagsch Gymnasium beteekende dus meer dan een locaal belang: de uitbreiding van de leerstof der oude Latijnsche school heeft er ongemeen toe bijgedragen de studie der Oudheid als traditioneel opvoedings-element in het land te handhaven; deze hervorming heeft het Gymnasiaal on derwijs van de Latijnsche school uit zijn isolement, als uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 15