TEGENOVER DE LEPROZEN 155 C OVERGANGEN VAN 1512 TOT 1561. Ia en Ib het Klooster (verworven Ha Hè en IIc lid (42), Lenert Jans (42) aan het kelijke, maar aangehaald. Bronnen: 1. de hierboven verwerkte gegevens; 2. Hofboek 1512, blz. 289/90; 3. acten Kloosterarchief (R.A.), kennelijk aan de aan duiding „reg. nummer zooveel”; 4. archief Leprooshuis (Gem. Arch.), kennelijk aan de aanduiding L P H 5. hypotheekregister 1538/70 (Gem. Arch.), aangeduid als „Transp. Reg. 1”. Niet de oorspron- de door Die Haghe bewerkte transportregisters zijn a. Overgangen. 17 September 1532 in handen van Geryt Martens (LPH 1, f° XXXVII v°). Het zijn dan 2 erven met 2 huizen. a. 17 November 1518 in handen van Pieter Engel brechts (41) (reg. 160, bel.; ook reg. 163 en 164, bel.). b. 2 Juni 1534 Jan Claes' zoon zoon (42) en Jacob Adriaens zoon Leprooshuis (LPH 2, nr. 11). a. 1512 in handen van 1492, zie onder B). b. 17 September 1532 in handen van Mr. Comelis Claes (39) (Cartularium Leprooshuis f° XXXVII v°, bel.; LPH 1); deze is priester en vertegen woordigt het Klooster. c. 2 Juni 1534 Ia in handen van het Leprooshuis (LPH 2, nr. 11, bel.); als huurders? Zie onder d. d. 25 Mei 1537 het Klooster aan Adriaen Diricxs zoon (40) (reg. 188); in erfpacht. a. 17 September 1532 in handen van Pouwel Dirics zoon (a.b., bel.). b. 21 November 1542 in handen van Huyck Janss van Delft (Transp. reg. 1, 330, bel.).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 171