TEGENOVER DE LEPROZEN 156 Illa t/m Vila 1. 2. 17 November 1518 3. Pieter Karels zoon (46) (reg. 4. tatie) weer aan het Klooster. het Leprooshuis, voorloopig door het a. 10 Februari 1518 aan (reg. 150). b. 8 September 1518 (blijkbaar wegens wanpraes- Reymbrant Aerts zoon zoon (45) aan nr. 8; afschrift in LPH 1, 1512 in handen van het Klooster, daar dit tusschen 1510 en 1519 de strook successievelijk in perceelen in erfpacht uitgeeft. De uitgifte heeft plaats onder de voorwaarde, dat het perceel zal worden opge hoogd, verbeterd en toegemaakt tot goed tuinland. De met boomen beplante (of te beplanten) kade is in de uitgifte mee inbegrepen „op cost, scade ende baet” van den erfpachtnemer. De perceel- indeeling valt niet samen met die van de kaart; we nummeren ze dus van 1 tot 6. a. 1 Februari 1519 aan Gherit Jans zoon (43) alias goeden Gherit (reg. 163). In margine staat: Nu die Leprosen van den Haghe, die had se van Jaep Michiel zoon (44) ende Jaep had se van Gherit. (Zie ook reg. 164. Hier staat in margine: Nu de Leprosen van den Haghe anno 31 October 28). Komt niet overeen met: b. 9 October 1530 Cornells Dircx het Leprooshuis (LPH 2, f° XXIX). a. 1/ November 1518 aan Philips Korstants zoon (reg. 160). In margine staat: Nu die Ziecken van den Haghe ende quemen dairan van Dirck Theun zoon, die had se van Cornelis Jans zoon Ghijs ende Jan Ghijs had se van Philips Korstants zoon. (Zie ook reg. 161. Hier staat in margine: Nu die Leprosen van der Haghe, als op onsen brieff in margine). Het perceel was 12 April 1489 door Bael, weduwe van Jacob Pouwelszoon (Personalia sub 30) aan het Klooster verkocht (reg. 103). b. Omstreeks 1530 in handen van Èn Ha èn perceelen 1 en 2 nu Leprooshuis bezet. 16 Juni 1518 aan 153).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 172