TEGENOVER DE LEPROZEN 160 Xlb Z. Hofboek 1512: Jorijs Heynrijckzoen (67) XLII r. Xlb N. Hofboek 1512: Gherijt Bruynzoen (64) I h. Xlb Z. en N. XIc XII Hofboek 1512: Louwerijs Janzoen Bustelman hypotheek op neemt (Transp. XIII XIV die erfgenamen behoort Pieter Bruyns (65), wiens weduwe, blijkens het Hofboek, in 1561 eigenaresse is. Hofboek 1512: „Dye Susteren upte Spoye XXXVIII r.” Hofboek 1512: „Dye Susteren dat binnenlant II mg. IV h.” a. Hofboek 1512: „Jorijs Pieters, de decker (69), een tuyngen." b. 6 October 1543 in handen van het Klooster. Immers, op dien datum heet perceel XII een „tuyn, wesende deerste tuyn aen d' oostsijde van de Spoy t' eynde der Susteren lant": de beide tuinen XIII en XIV zijn in „der Susteren lant” opgegaan. Inderdaad blijkt ook in 1561 (zie Hb. blz. 387) perceel XIV aan het Klooster toe te behooren. 5 December 1558 in handen van Nicolaes van Persyn (63), die thans ook op dit punt den pol derdijk naar binnen verlegt (consent van dien datum in de Registers van Delfland; zie bijlage Illb hierachter) Volgen „dye huyssinghe ende erven staende ende leggende an de oestzijde van de Spoye." a. I (34), y2 h. b. 28 Maart 1541 in handen van Adriaen Claess. tot Delft, die er Reg. 1, 192). c. 11 Juli 1543 in handen van Anthonis Le Bucq, deurwaarder (68), insgelijks hypotheeknemer (Tr. Reg. 1, 372). Op 6 October 1543 neemt hij op nieuw hypotheek (Tr. Reg. 1, 383).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 176