iï’[ TEGENOVER DE LEPROZEN 162 (45) Cornells Dir ex Diriexz., wielmaker, die niet ver van de Leprozen; vermoedelijk niet dezelfde als Cornells Diricx, meester timmerman, Schoolstraat W. (Blz. 416). (44) Jacob Michiels zoon. Woont aan den overkant van het water, Spui W. (Hb. 1512 blz. 288). Bezit ook een huis Spuistraat N. (blz. 332), waar hij buurman is van den op den hoek, bij de Kapelsbrug, wonenden Meester Dirck Wouterzoen (Personalia sub 19), terwijl naar de andere, de W.-zijde, twee huizen van hem vandaan, Louwerijs Janzoen Bustelman woont (Personalia sub 34) en nog weer iets verder Pieter Karelzoen (hieronder sub 46). (43) Gherit Jans zoon. Is blijkbaar warmoezenier, wat zijn be reidheid, om het in erfpacht genomen rietland „toe te maken ende te verbeteren tot guet thuynlant” verklaart. Bezit nl. „een groten coelthuyn” (kooltuin) van omtrent 3 hond Spui O., zoo ver moge lijk Zuidwaarts (Hb. 1512 blz. 290). Daarenboven een huis in de Poten, niet ver van den hoek, waar Gerijt Bruynzoen (Personalia sub 64) woont. zoon. Hofboek 1561 kent een Cornelis een erf heeft Delfweg O. (blz. 382), dus (46) Pieter Kareis zoon. Evenals Jacob Michiels zoon (hier boven sub 44) zit hij tegelijk Spui W. (Hb. 1512 blz. 330) en Spuistraat N. (blz. 332). (48) Jacob Heynricx zoon. Is hij de rietdekker, die een erf en huis bezeten heeft in de Molenstraat (Hb. 1458/90 blz. 166) met een achteruitgang (blz. 167)? Deze is dan vermoedelijk dezelfde Jacob Heynricx, die een perceel heeft Spui W. (blz. 17), in 1468 ook één in het Westeinde of daaromtrent (blz. 152), in 1480 een perceel Spuistraat Z. (of Spui W.) (blz. 106) en in 1485 één in de Vlamingstraat, dicht bij het Zuideinde (blz. 95). Klaarblijkelijk erft hij kort vóór 1512 van zijn voortijdig gestorven zoon Jan een hond lands „twelck leyt upt uterste zuytenden van de Spoye, bij theck dat men totte Zyecken gaet” (Hb. 1512 blz. 283/84). Dezelfde Jan, naar aangenomen moet worden, is getrouwd geweest (47) Jan Phillipsz. Is dekker (rietdekker; of leidekker?). Komt in de Hofboeken niet voor. Verwerft in 1528 perceel Xa (zie aldaar). Getrouwd met Jannetje Dircksdr., die een huis heeft Spui W. (Tr. Reg. 1, 186), waar beiden vermoedelijk wonen. (Zie ook Personalia sub 99).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 178