TEGENOVER DE LEPROZEN 163 Jacob Heynricx? Vlamingstraat moet gelegen hebben naast dat, hetwelk blijkens het Hb. 1458/90 Jacob Heynricx (zijn vader?) bezeten heeft. Verder een huis tusschen Kerkstraat (later Schoolstraat) en Nieuwstraat (blz. 321) en 8 morgen land in den Veenpolder dicht tegen Was senaar aan (blz. 297). van Stapelen (de- en 358?) en, ver- van Cornelis (of Neel) Adriaensdr. (zie hierboven sub een huis Schoolstraat O. (Hb. 1561 blz. 416). Vóór 1561 (50) Adriaen Jacobs zoon. Zoon van Jacob Heynricx? (Zie hierboven sub 48). Hij bezit in 1512 twee huizen ter weerszij van het hoekhuis Zuideinde W. en Vlamingstraat Z., dus één in 't Zuid- einde en één in de Vlamingstraat (Hb. 1512 blz. 325). Dat in de (49) Neel van Stapele. Schoondochter van Zie hierboven, alsmede sub 53. (51) Anthonis van Stapele. Zoon van Jan zelfde als Jan van Stapels, Hb. 1512 blz. 306 moedelijk, 48). Bezit gestorven (ibid.). (52) Jan Willems zoon, priester. Is 1561 Vicaris van de Hof kapel (Smit, Den Haag i/d Geuzentijd, blz. 17) en 1562 „Cap- pellaen van Sint Anthoenis Cappelle in 't Bosch” (Tr. Reg. 1, 618). Woont 1561 en 1562 Torenstraat W. (Hb. 1561 blz. 442 en Tr. Reg. 1, 632), naast hem de koster en naast dezen de kaars maker! (Hb. blz. 442). Ook een huis Spui O. (Hb. 1561 blz. 388 met Cornelis (of „Neelgen”) Adriaensdochter en laat haar een huis en erf na in het Padmos (blz. 284), terwijl zij ook een woning bezit in de Hoogstraat (blz. 337). Verleidelijk nu is het, aan te nemen, dat zij hertrouwd is met Anthonis Jan zoon (Hb. 1512, blz. 342 passim), zoon van Jan van Stapelen of van Stapels (Hb. 1512 blz. 306 en 358); immers, diens vrouw heet Neelgen en Neel van Stapele is in 1553, samen met Adriaen Jacobsz. (klaar blijkelijk een tweeden zoon van Jacob Heynricx) houdster van het onderwerpelijke perceel no. 5 (reg. 198). Van haar erft het dan weer haar zoon Anthonis van Stapele (reg. 198). Is deze veron derstelling juist, dan noemt hetzelfde Hofboek 1512 haar voor die perceelen, die zij tijdens of tengevolge van het huwelijk met haar eersten man verkregen heeft, weduwe van Jan Jacopzoen (blz. 284) en voor die perceelen, die zij door haar tweede huwelijk verkregen heeft, Anthonis Janzoens weduwe (blz. 342); onmogelijk lijkt dit niet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 179