TEGENOVER DE LEPROZEN 169 (67) Jorijs Heynrijckzoen. Woont Spui W. (Hb. 1512 blz. 285). (68) Anthonis Le Bucq. Deurwaarder van de Kamer van de Rekeninge (Tr. Reg. 1, 372 en 383). Vader van Jan Le Bucq (Tr. Reg. 3, 143, bel.), die insgelijks deurwaarder is (Tr. Reg. 1, 921, bel., en 944, bel.). (69) Jorijs Pieters, de decker. Woont in de Nobelstraat (Hb. 1512 blz. 360). (66) Joost Pouwels. Verondersteld mag worden, dat hij getrouwd is geweest met een dochter van Bruyn Aelbrechtsz. (zie blz. 48). Hij woont Spui O., ver naar de Poten toe (Hb. 1561 blz. 389). Neemt 24 Juni 1544 hypotheek op zijn huis (Tr. Reg. 1, 444), dat dan echter zuidelijker ligt; het moet datgene zijn, dat volgens Hb; 1561 aan Worbout Cornelisz., schipper, toebehoort (Hb. 1561 blz. 387). 22 September 1561 gééft hij hypotheek (Tr. Reg. 1, 565). vankelijk priester (reg. 187). Moet tot de Gereformeerde leer zijn overgegaan, want hij laat een weduwe na (Hb. 1561, passim). 28 April 1537 stelt hij als zekerheid voor de levering van 2 morgen land „zijn huys, daer hij inne woont, staende alhier in den Hage ande Oostzijde van Ste Jacobs Kerkhof’ (reg. 187). 16 September 1569 hypothekeeren Gerrit Corneliss. en Maritgen Yemantsdr., waert ende waerdinne in „Middelburch", alhyer, hun huis en erf omtrent de Vischmarct, genaempt „Middelburch” (Tr. Reg. 1, 811). Dit is zonder twijfel hetzelfde huis. Maritgen Yemantsdr. toch is Pieter Bruyns' weduwe. Zij is dus vóór genoemden datum met Gerrit Corneliss. hertrouwd. Blijkens Hb. 1561 bezit zij verscheiden perceelen, die grootendeels van haar schoonvader Jan Bruynzoen afkomstig zijn; zoo Spui O. (blz. 386 en 387), Spui W. (blz. 437) en Vischmarkt (Veenstraat O. „omme den hoeck") (blz. 421). Zij is mede, als „Yeman Pieter Bruynsz.", possessor van de capelrie op Sint Ursulen outaer in de kerck van den Haghe, één margen, aan den weg bezuiden 't bosch (blz. 392), vroeger in het bezit van haars mans oom Gherijt Bruynzoen (Hb. 1512 blz. 295) en voordien van diens vader Bruyn Aelbrechtsz. en diens grootvader Aelbrecht Willemsz. (Hb. 1458/90 blz. 30). In 1579 is het huis „Middelburch” in het bezit van Cornells Wyelandt (Personalia sub 83). De woorden „waard en waardin” moeten niet aan een herberg doen denken; meer aan een deftig besloten huis, waar de Heeren van Middelburg als een soort paying guests vertoefden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 185