TEGENOVER DE LEPROZEN 171 Ia Ha Ila life Inderdaad heeft de Graaflijkheid (Staten van Holland) door Inderdaad heeft de Graaflijkheid (Staten van Holland) door naasting van de geestelijke goederen de rechten van het Klooster verkregen. a. 12 Maart 1592 Jan Claess., timmerman (71), aan Symon Pieterss., scheepmaker (Tr. Reg. 5, 207). fe. 12 Juli 1605 Symon Pieterss. aan Michiel Arentss. van Hemert een huis en erf, met werkhuis ten Noor den aan voorn, huis staande (Tr. Reg. 6, 498). Ia en stig van het Susterhuys in de Poten, met seecker thuyntgen daer althans een huysinge op staet ende scheepstimmerwerff es” (Tr. Reg. 4, 925). In middels had echter Ia diverse mutaties ondergaan. 5 Dec. 1569 had Govert Corneliss., scheepmaker, huis en erf gehypothekeerd (Tr. Reg. 1, 821) en ze 3 Jan. 1571 aan Claes Dircks verkocht (Tr. Reg. 3, 2). Op haar beurt had Neeltgen Adriaens- dr. (dochter van Adriaen Dircsz.?), wede van Cor nells Waelincx, ze verkocht aan Jacob Dirricxss., scheepmaker (Tr. Reg. 4, 615). Nadien moet het perceel tot de wede van Adr. Dircsz. zijn terugge keerd, doch ook nu ondergaat het vreemde mutaties. a. 1561; Leprooshuis (ook 1566 blijkens de kaart van Jacob Coenraets). fe. In acte 20 Maart 1613 omschreven als „partij lands, afkomstig van de Graaflijkheid nu tot boom gaard gemaakt”. In handen van Arent Michielss. van Hemert (Tr. Reg. 7, 687). a. 1565 in handen van Gerrit Lambrechtss. (73) (Tr. Reg. 2, 1039, bel.). fe. 17 Sept. 1567 Gerryt Lambrechtss. c.s. aan Jan van de Ketel Heymanss., Heere van 's-Graven- ambacht (74) (Tr. Reg. 2, 598). a. 20 Maart 1613 Arent Michielss. van Hemert aan Pieter Bor, Raad en Rentmeester van Noord- Holland (72), en Jhr. Willem van Outshoorn, Baljuw en Schout van 's-Gravenhage (a.b.). fe. 20 December 1613 Bor aan v. Outshoorn (Tr. Reg. 7, 831).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 187