TEGENOVER DE LEPROZEN 173 Illa Illb IV V van (Tr. VI en van 16 Mei 1612 Wijnand Schol (77) terss., scheepmaker (79) (a.b.). Tey- (Tr. Adriaen, zijn zoon, bij het padt dat aan Elias Pie- In Sept. 1608 hebben Dirck Pieterss. Coolen, houtzager, en metselaar, een huis en erf „op 't nyeuwe werck men noempt het Lammetgen Groen" (Tr. Reg. 6, 904). Hoogstwaarschijnlijk houdt dit hiermee verband. a. Hofboek 1561: begrepen in perceel Vllb. In 1572 inderdaad bij het Klooster in gebruik (Tr. Reg. 3, 145, bel.). b. 30 Januari 1588 door de Staten van Holland, die de Kloostergoederen aan zich getrokken heb- 25 Febr. 1609 Leproosmeesters aan Jacob Corneliss. van Wou (70) (Tr. Reg. 6, 951). Deze bezit thans, op de tuinen aan de Vaart na, de geheele „Hoeve” in deze streek. a. 15 Febr. 1612 Wijnand Schol het noordelijke deel aan Johan Jacobss. van Wou, ontvanger van de gemeene middelen en inkomsten van de Socië teit (70) (Tr. Reg. 7, 463). b. 6 Febr. 1616 het zuidelijke deel aan Mr. Willem Martiny, Raad ordinaris in den Raad van Brabant, Sr. Samuel Fresel, eersten Klerk ordinaris van de Staten-Generaal, Juffr. Elisabeth Ruyter, wede van Pieter van der Hagen, en Mr. David de Ruyter, Ad vocaat in den Hove van Holland (Tr. Reg. 7, 1190). a. Hofboek 1561: begrepen in perceel Vllb (zie onder VI) in 1588 mede door de Staten Holland in erfpacht uitgegeven. b. 14 Mei 1590 Jacob Claessen, weert van lingen, aan Lenert Gerritss. van Houve (80) Reg. 5, 76). c. 4 April 1593 aan Maerten Lambrechtss. Kenniphoven (Tr. Reg. 5, 382). d. 4 Mei 1607 aan de Staten van Holland Reg. 6, 732b). Hier hebben blijkens Tr. Reg. 7, 463, bel. (1612), de Staten-Generaal een Ammu- nitie-huis gehad*). Dat aan de Ammunitiehaven behoorde aan de Staten van Holland.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 189