OVER HET EERSTE HAAGSCH GYMNASIUM 10 vol- tot nu toe. In 1881 had voor het eerst het eindexamen plaats ten overstaan van gecommiteerden der regeering; behalve in den Haag, gebeurde dat ook in Middelburg en Rotterdam in dat jaar. Dit zijn dus de eerste Gymna sia, waaraan het nieuwe eindexamen werd afgenomen. Natuurlijk werden deze veranderingen begeleid door het geluid van zeer vele discussies van curatoren, recto ren, leeraren en Gemeenteraad: Men vindt in de versla gen nauwlijks een argument dat niet toen, evenals nu, werd uitgesproken, herzegd, herhaald en met andere werd samengevat. Vooral de 4-jarige cursus 1864 ’73) wierp veel stof op. Deze regeling hing samen met de wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863. In 1864 dan, is het Gymnasium samengesteld uit twee afdeelingen, waarvan de nü (1864) 1ste genoemde, bestaat uit een H.B.S. met 5-jarigen cursus, de 2de uit een School van voorbereidend Hooger onderwijs met 4-jarigen cursus. Over deze laat ste alléén zijn in 't vervolg de curatoren gesteld. Om tot de 1ste klasse van het 4-jarig Gymnasium te worden toegelaten moest men bevorderd zijn tot de 4de klasse van de H.B.S., of een aequivalent examen afleggen. Deze leerlingen zouden in de 4 jaren zéér weinig meer aan moderne talen en geschiedenis doen daarentegen zouden ze met les-uren in de Oude Talen letterlijk over stelpt worden: In de 1ste klasse gaf men 15, in de 2de 16, in de 3de en 4de klassen elk 21 uren per week Grieksch en Latijn. Acht jaar lang is dat zoo geweest: toen consta teerde men, dat leerlingen, die eerst drie jaren lang ge vormd waren in de richting van de H.B.S., in de 4 vol gende jaren niet zonder schade weer in geheel andere richting konden worden geleid. En men keerde terug tot den 5-jarigen cursus, en liet leerlingen toe, die tot de 3de klasse van de H.B.S. bevorderd waren. Deze afdeelingen leiden sindsdien eigenlijk een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 18