OVER HET EERSTE HAAGSCH GYMNASIUM 11 komen zelfstandig bestaan, wat nog duidelijker wordt in 1869, toen ze ook uiterlijk werden gescheiden: Afdee- ling II (d.i. onze school) werd gevestigd in een huis in ’t Lage Westeinde no. 52, vanwaar ze eindelijk in 1874 voor langen, al te langen tijd gevestigd werd in het huis, waarin, naar we ons gaarne herinneren, de kinderdichter van Alphen thesaurier-generaal der Unie) eens woonde, en dat reeds in 1864 door de Gemeente was gekocht van de erven van den heer M. A. A. Meilink, voor 53000. Toen het Gymnasium (afd. II) hier gevestigd werd (Jan. 1874) verhuisde de 5-jarige H.B.S. naar het Blijenburg. Het Gymnasium telde toen, in 1874 (cursus 1873/’74), 62 leerlingen in zijn 5 klassen, en het getal daalde tot 50 in 1878, toen de 6-jarige cursus werd ingevoerd. Dat schijnt intusschen een soort regeneratie geweest te zijn: in t volgend jaar waren er 99, en sindsdien groeide het aantal leerlingen gestaag, daalt althans nooit meer onder de 100, en in 1897, als er voor ’t eerst meisjes worden toegelaten, zijn er 166 leerlingen, waaronder 5 meisjes (die aan het einde van haar eerste jaar allen een prijs ver werven!), 4 jaar later zijn er al 40, en er zal een voorbij gaand oogenblik komen, dat er zelfs meer meisjes dan jongens zijn! In 1907 eindelijk werd het tegenwoordige gebouw van het Gymnasium in gebruik genomen. Het aantal leer lingen bereikte daar het hoogtepunt in 1916 met 467 leerlingen. Toen werd de school te groot: het 2de Gym nasium kwam in 1917 tot stand. Nu er naast het oor spronkelijk Gymnasium tal van andere onderwijsinrich tingen van gelijke of verwante paedagogische bedoeling bestaan: b.v. het 2de Gemeentelijk Gymnasium, de Lycea, de Confessioneele Gymnasia kan men met voldoening het tegenwoordig aantal van 300 leerlingen consta- teeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 19