TEGENOVER DE LEPROZEN 188 t w. 1608 „op de Gracht", klaarblijkelijk de Voldersgracht (ibid., 405). (98) Jacob Corneliss., schipper op der Goude. Een belangrijk personage, dat het vervoer te water op Gouda regelt. Werkt blijk baar samen met zijn broer Cornelis (Tr. Reg. 8, 1626). In 1621 heeft hij drie van de vijf tuinen sub IXc in zijn bezit, t.w. 1°, 2° en 4° (Tr. Reg. 8 resp. 230, 225 en 169). Wordt ook „ordinaris marctschuytvoerder van 's-Gravenhage op der Goude” genoemd (Tr. Reg. 8, 225). (99) Andries Hubbrechtsz., Smit opt Hoff, t.w. aannemer van ijzerwerk voor de Graaflijkheid. Oók een belangrijk man. Bezit hui zen: Plaats Z. (Hb. 1561 blz. 469), Voorhout N. (blz. 464), Ach terom, niet ver van de Kapelsbrug (blz. 431), Spui W. (blz. 436) en een serie van 4 perceelen Spui O. (blz. 387). Treedt in 1541 op als „gekozen voogd" van Jannetje Dirksdr. bij afwezigheid van haar man Jan Philipsz. (Personalia sub 47), voor wie hij tevens borg staat (Tr. Reg. 1, 186). 23 Dec. 1555 wordt hij geroepen in de „camere van den Raide van Hollandt” op het Binnenhof, om te „casseren ende aen stucken slaen het oude segel van der justicie, van wegen de Keyserlicke Majesteyt als Grave van Hollant tot noch toe gebruyckt, exhiberende daer beneffens het nyewe segel, van 's Conincx van Engelandt wegen gedaen maicken, omme 't selve voirtaen te gebruycken.” (J. Smit, Den Haag i/d Geuzentijd, blz. 14). Begin 1566 levert hij boomen voor de beplanting van het Voorhout (ibid. blz. 344). 13 Oct. 1567 koopt hij de helft van het in de Veenestraat gelegen huis van Dirk Joosten (zie Inleiding blz. 12), die onder Spaanschen druk was uitgeweken (de wederhelft behoorde Joostens vrouw); men deed dit gewoonlijk bij wijze van steunverleening; toen echter Huybrechts niet ook de wederhelft kon verwerven, deed hij den koop casseeren (Smit, loc. cit., blz. 96/97) In 1575 levert hij ijzerwerk ten behoeve van de Gevangenpoort en de Griffie van den Hove, in 1578 ten behoeve van de Raadkamer (ibid., blz. 290). (100) Heinrick Wilshemduen. Met zijn eigenlijken naam Hein- rick Vranckensz.: Wilshemduen of Wilshemdoen is een bijnaam. Is rietdekker (Hb. 1561 blz. 434 en 439). Twee huizen, één Spui De verkooping had plaats in het huis „Middelburch", dat Smit localiseert als „het tweede huis van den Westhoek der Vene- straat Dit is onjuist. Het lag enkele huizen van den Oosthoek verwijderd, richting tegenwoordige Gravenstraat (zie Personalia sub 65 en 83).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 204