TEGENOVER DE LEPROZEN 190 (104) Claes (104) Claes van Dijck. In 1546 of 1547 te Haarlem geboren als zoon van Gregoris Symonszoon (st. 1603 op 82-jarigen leeftijd) en Magdalena Claesdr. (st. 1605, insgelijks op 82-jarigen leeftijd). Is Gregoris predikant geweest? De zandlooper (bekend dominees- wapen) op diens wapenbord zou het doen vermoeden (zie Geneal. Merkwaardigheden Kerken N.-Holland van Bloys v. Treslong Prins en Belonje, Dl. Ill, blz. 184). Zelf is hij kapitein bij het Staatsche leger. Volgens Dan. Heinsius was hij in 1616, het jaar van zijn dood, bijna 45 jaar lang in militairen dienst geweest (D. Heinsii Poëmata, 1617, blz. 320). Van 1598 tot 1613 komt hij op den Staet van Oorlog en Extraordinaris Staet van Oorlog voor als kapitein (Collectie Wakker bij de Ned. Leeuw). In Aug. 1603 door Prins Maurits aan het hoofd van een Engelsch vendel naar Oostende gedirigeerd (Vermaerde Belegheringhe door Philippe Fleming, 1621, blz. 405/6). Hier zwaar gekwetst (Sypesteyn, Merkwaardig beleg van Oostende, 1887, blz. 126). Wordt er Majoor (Bloys v. Tres long Prins a.b., blz. 223). Eindigt als Commandant van Crèvecoeur (ibid.; ook: Tr. Reg. 7, Deer. 70, en Sam. Ampzing, Beschr. Haerlem, 1628, blz. 113). Sterft 14 April 1616 op 69-jarigen leeftijd (Amp zing, ibid.). (105) Jacob Franchet, deurwaarder bij hef Hof van Holland. In 1563 koopt hij een huis in de Schoolstraat (Tr. Reg. 2, 370), dat hij in 1582 nog bewoont (Tr. Reg. 4, 103). (106) Mr. Leendert Casembroot, Raad ordinaris in den Hove van Holland. Eerst pensionaris, later burgemeester van Brugge, vervolgens, wegens Vlaanderen, lid van den Raad van State. Door dert koning van Spanje ingedaagd en gevonnisd, naar Holland uit geweken, door Prins Willem en de St. Generaal tot Raadsheer in den Hove van Holland benoemd (v. d. Aa, Biogr. Woordenb.). Deze benoeming (1573) niet naar aanleiding van een vacature, doch daar die Raad „geheelicken verstroyt ende desolaet” was (J. Smit, Den Haag i/d Geuzentijd, blz. 191). Voert 1577 evenals 1574 zijn latere buurman Duyst (hierboven sub 103) diverse op drachten uit voor den Prins (Groen v. Prinsterer, Archives, 1ste serie, Dl. VI, 1839, blz. 17). Getrouwd met Cornelia van Poppe. 8 kinderen (v. d. Aa). Zijn dochter Philippotte trouwt Hugo Muys van Holy uit Dordt (Kok, Vaderl. Woordenb., in voce Hugo Muis van Holy), zijn dochter Godelieve Erick van Sijpesteyn (zie hier onder). Koopt 16 April 1591 van Joost van Dam een huis op den Vijverberg (Tr. Reg. 5, 156). Sterft Maart 1604 (v. d. Aa)Nadere details in N. Ned. Biogr. Wdb., Dl. VII.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 206