TEGENOVER DE LEPROZEN 191 van de Finantie van van de Dussen en (107) Erck (Erick) van Sijpesteyn, commies in de Tresorie van den Raad van State. Geb. te Utrecht 1568. Getrouwd met Gode- lieve, één van de dochters van Casembroot (zie hierboven). Maakt 1600 met de afgevaardigden van de St. Gener. den tocht mee, die op den slag bij Nieuwpoort uitloopt, en wel om, zoo moge- lijk, in Vlaanderen, en zelfs in Henegouwen en Artois, contributiën te heffen! (Journaal v. Anth. Duyck, Dl. II, 1864, blz. 637; zie ook de noot van Lod. Mulder). (108) Hendrick Aertsz. Doedijns, commies de Staten van Holland. In 1624 Ambachtsheer Muylkercke (Tr. Reg. 8, 882), welke heerlijkheid hij verkoopt aan Pieter Helman (Not. Arch. 74 f° 285; zie v°). Getr. met Elisabeth Comans (begr. 12 Oct. 1628; Begr. Reg. no. 62 f° 30v), dochter van Jan Willemsz. Comans, in leven insgelijks commies ter Finantie van de Staten van Holland (Tr. Reg. 6, 979). Dochters: Sophia, Antoinette (getr. met Hendrick Nobel, burgem. van Rot terdam), Theodoria (getr. met controleur Thomas Humphry zn) en Adriana (getr. met Johan van Ceulen, Kamerbewaarder van den Hove provinciaal in Holland; 13 Dec. 1643 ondertr.: Huwel. Reg. 19v). Zoon: Johan (Alles in: Not. Arch. 98, f° 244). Johan is tus- schen 1645 en 1663 herhaaldelijk schepen, burgemeester en vroed schap (de Riemer blz. 40); is 29 Juni 1625 ondertr. met Wilhelmina Loquermans, wed. Marcus van der Ulff (Huwel. Reg.R.A. 777)Wil helmina begr. 9 Sept, en Johan 5 Oct. 1665 (Begr. Reg. no. 80, blz. 6, 7 en 18v). Hendrick woont op het Buitenhof, van de Hoogstraat af gerekend „over de Beek” (Tr. Reg. 6, 684; vgl. ook Jrb. 1913, blz. 47). Begraven 6 April 1645 (Begr. Reg. no. 72, blz. 4v en 28v). (109) Jhr. Arent Goudt. Zoon van Henrick Goudt en Cathe rine de la Hamaide (Jrb. 1899, 432); deze is een dochter van Robert de la Hamaide, Heer van Haudion, Haudionchel, Mainvault enz. en van Marie de Landas (Herckenrode, Nobiliaire I, 940/41). Henrick is een neef (broerszoon) van den Rentmeester van Noord- Holland Willem Goudt (R.A. - Hof v. Holl. 1054, S. 86 van 31/7/1560), een zeer rijk man, wiens woning in het Noordeinde later door Fred. Hendrik verbouwd is tot het huidige Kon. paleis; Henrick is diens universeel erfgenaam (ibid.; ook Tr. Reg. I, 971. Willem Goudt sterft 1544: H. v. H. 588, S. 40). Reeds in 1560 leeft Henrick niet meer (H. v. H. 1054 a.b.). Jhr. Arent is Raad en Hofmeester van Louise de Coligny (Reg. v. Transp. 404, f° 83 v°; acte van 23-4-1596), Heer van de Keen en vader van den bekenden plaatsnijder Jhr. Hendrick Goudt; sterft te Utrecht 28 Juni 1628

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 207