TEGENOVER DE LEPROZEN 194 had langs een gang toegang c. Conclusie. 1. Het Klooster is verdwenen. Zijn rechten zijn overgegaan op de Staten van Holland en van deze op diverse grondspeculanten. 2. Ook de Vaarsloot is nu eigendom van de Staten. Deze ver- breeden en verdiepen ze. Ze heet dan Statengracht; ook Nieuwe Vaart, Uyterste Gracht en tenslotte Ammunitiehaven. Dit laatste, wijl aan haar noordelijken oever het Ammunitie-huis is verrezen. 3. Het laantje blijft bij de groote heeren in trek. Ook de strook, behoorend bij het Lammeken in 't Groen en tusschen het laantje en de Coman Willemslaan gelegen, is in 1613 in vijf tuinen verkaveld en aan personages van aanzien uitgegeven. Vermoedelijk weet men, dat de Z.O.-Buitensingel er langs zal komen te loopen. In 1617 ge schiedt dit. (114) Lenaert Jansz. Maeckroock. Biervoerder. Tevens grond en huizenspeculant, zooals blijkt uit de Transportregisters, waarin hij tusschen 1581 en 1614 17 maal als kooper en 18 maal als ver- kooper voorkomt. Vrijwel altijd Poten, Spui, Padmos, Voldersgracht en Zuideinde. Getrouwd met een dochter van Machtelt Barendsdr. (en Adriaen Bos?) (Tr. Reg. 4, 56). In 1626 worden als zijn kin deren en erfgenamen genoemd; Cornelis, Jannitgen (getr. met Gerrit Theuniss.) en Ariaentge (getr. met Willem Lenertss., koetsier) (Tr. Reg. 8, 1159). Ook Cornelis is biervoerder; hij noemt zich Roockesteyn! In de Registers komt nog voor een Jan Leenertss. Maeckroock, die eveneens biervoerder is. (115) Maerten Heyndrickss. Jonge. Nog één van de speculanten in Kloosterterreinen. Neemt van Jacob Meeuss. (hierboven sub 112) 3 mg. 63 roe in den Zusterpolder over (Tr. Reg. 5, 764). Zoon van Heynrick Claess. (vermoedelijk bakker, oudsten zoon van Claes Aelewijns en Maritgen Jacobsdr. Tr. Reg. 1, 966 en Pieter- gen Cornelisdr., die 1577 beiden gestorven zijn; broer van Neeltgen (getr. met Heynrick Jacobss.), Trijntgen (getr. met Dirck Sebas- Baenss.) en den 1577 ook reeds overleden Arent (Tr. Reg. 3, 249). Getrouwd met Aechtgen Jansdr. Zoons: Frans Bruyn, Claes Click, Henrick, Jan, Arent en Sijer; dochters: Pietergen (getr. met Adriaen Janss. van Rhenen) en Grietgen (getr. met Willem Corneliss. Key ser) (Tr. Reg. 6, 1053). Is in of vóór 1608 gestorven. Zijn weduwe woont in dat jaar op het bouwhuis (boerderij) van het (voormalige) klooster van St. Maria in Galilea (Tr. Reg. 6, Mag. 51). Dit stond op het voormalige kloosterterrein en tot het Spui (Tr. Reg. 5, 1021).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 210