TEGENOVER DE LEPROZEN 196 IV V en VI ders Joris Leendertss. Oostenbroeck, mede scheep maker, als man van Marie Maertensdr. Lusthoff, erfgenamen van den voorgaande, die ook scheep maker was, aan Simon Kievit, timmerman en kapi tein van een compagnie schutters, een kleine scheepmakerij (Tr. Reg. 13, 1027). De noordelijke helft blijkt nu in handen te zijn van den commies van der Haer. Aanteekening. Op hetzelfde moment, waarop, in 1617, de Magistraat het Lammeken in 't Groen verwierf, teneinde er, aan den N.-kant, den Z.O.-Buitensingel doorheen te graven, moet zij ook de geheele, zuidelijk daarop aansluitende strook t/m perceel IV hebben verworven. Immers, tegelijk met het overblijvende deel van het Lammeken in 't Groen geeft zij de daaropvolgende perceelen uit. De kade blijkt inmiddels verlegd te zijn. In de acte van 25 Sept. 1652 (Tr. Reg. 11, 239) toch heet het, bij de belendingen van perceel IV: „O. en Z. de kade daar men mede naar de Binkhorst gaat." Dit stemt overeen met de, zooals bekend zeer betrouwbare, kaart van Cruquius van 1712, wanneer men deze met die van Jacob Coenraets van 1566 vergelijkt. a. 18 Nov. 1619 de Magistraat aan Jan Ysbrants, straatmaker (Tr. Reg. 7, Mag. 90). b. 28 Sept. 1624 de W.-helft (dus aan den Vaart- kant), zijnde een tuin met sloot of vijver, aan Heyndrick Aertss. Doedijns (108) (Tr. Reg.8,882). c. 25 Sept. 1652 Jan Ysbrants Houcka, straatmaker, de O.-helft aan Thobias van den Bosch; met tuin huisje (Tr. Reg. 11, 239). d. 20 Juni 1662 executeurs v/h testament van Tobias van den Bosch, Cipier van de Voorpoort v/h Hof van Holland, aan Martin Vlam, Rent meester van de exploiten v/h H. v. Holl. (Tr. Reg. 12, 313). 8 November 1619 de Magistraat aan Dirck Maes, Deurwaarder bij het Hof van Holland (Tr. Reg. 7, Mag. 89), die vermoedelijk gekocht heeft voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 212