TEGENOVER DE LEPROZEN 197 der Burcht (zie hieronder sub V en V VI aan Davidt la Faille (Tr. Reg. 9, waarder 716). d. 27 Apr. 1639 1796). e. 4 Maart 1654 Jacob Houckgeest c.s., erfgenamen van Davidt Ia Faille, aan Leo Aissema, agent van de Hanzesteden; met tuinhuisje (Tr. Reg. 11, 365). f. 22 Juli 1654 Johan Vely, boekverkooper, procu ratie hebbende van Leo Aitzema, aan Willem Coenraets van Lin (Tr. Reg. 11, 432). g. 1 Oct. 1671 van Lin, pachter met autorisatie van de Gecommitteerde Raden van de St. v. Hol land enz., aan Dirck Liebergen, medicinae doctor (Tr, Reg. 13, 160). Tr. Reg. 5, 505 (zie Personalia sub 90) noemt als broer van Adriaen van der Burch slechts Boudewijn, maar geen Heyndrick. Zijn A. en H. misschien neven? Of is A. niet die van Personalia sub 90? Adriaen van sub VI). a. 16 Maart 1624 Adriaen van der Burcht (90) aan Heyndrick Aertss. Doedijns (108) (Tr. Reg. 8, 752). b. 26 Maart 1624 de O.-helft aan Fijck van Lin- schoten, Notaris en biersteker (Tr. Reg. 8, 757). Aanteekening: Doedijns vereenigt nu de beide W.- helften van IV en V. c. 20 Juli 1627 Fijck van Linschoten aan Danckaert Janss. Demous (Tr. Reg. 8, 1379). d. 18 Juli 1631 Demous aan Ysbrandt de Cocq, Dr. in de medicijnen (Tr. Reg. 9, 314). e. 1671 in handen van de erfgenamen van Dr. de Cocq (Tr. Reg. 13, 160, bel.). a. 16 Maart 1624 Adriaen van der Burcht (90) aan Heyndrick van der Burcht*) (Tr. Reg. 8, 751), eersten Klerk ter Griffie van de Staten-Generaal (Tr. Reg. 8, 757, bel.). b. 21 Febr. 1631 aan Dirck van der Does, Com mies van de Finantie van de Staten van Holland (Tr. Reg. 9, 178). c. 28 Febr. 1634 aan Johan Houckgeest, Kamerbe- van de Staten van Holland (Tr. Reg. 9,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 213