BIJLAGE II fol. XXXI Algemeen Rijksarchief. Archieven van de Kloosters en andere Stichtingen in Delfland. Het Zusterhuis Sint Maria in Galilea. Inventaris no. 1. Dit is van die vaert, van die ka ende sluse te maken ende een poert of heek te maken daermen Comen Willems laen mede besluyt mit verlof vanden hogen Hyemrade. Die mater ende tgemeen convent der beslotenre susteren tot Sinte Marien in Galyleen opte Spoye hebben die hoge welgeboren hyem- raden van Delftlant te kennen gegeven, hoe dat after tvoerscreven closter leyt een wech, die opt Zwytoesteynde blynt ende te niete loept, genoemt Coman Willems laen, an welke laen die voerscreven susteren an beyden syden zeer breet gelant sijn; ende omdat die selve laen onbeheynt ende open leyt, so lopen daer op die verken ende omwroeten ende verderven die selve laen; oeck mede die paer- den vertreden ende breken die wallen, twelc hymluden coemt tot groten schade ende afterdeel. Want sy luden veel van die selve laen houden eride make moeten. Ende dat meer is, men brenct daer op die selve laen dode beesten ende ander stinekende vuylnisse, daer tvoerscreven convent op sommige winden groten stanek ende onbequaemheit of hebben ende so langer so meer. Begerende daer om zeer oetmoedelic anden hogen hyemrade voerscreven, hymluden te willen gonnen ende te consentieren opte voerscreven laen een heek of een poerte te mogen maken, gesloten mit een slot, behou- delic dat sy luden eens voer al alle die geen, die an die voerscreven laen gelant sijn ende daer wtwegen elex een slotel daer of geven souden om daer mede wt ende in te gaen ende te varen by dage ende by nacht, also hem luden dat belyeven. Oeck mede begeerde die voerscreven mater ende convent, datse een waterganek mochten maken ende delfven opt suyteynde vander Spoye omtrent tegen die scuytmakers over, dwers doer hoer eygen erfve ende lant ende doer die kade tot in die wateringe an Comen Willems laen ende aldaer in die selve waterganek een sluysse te setten ende te maken also vast ende starek, dat die ander ingelanden van nu tot genen dagen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 216