TEGENOVER DE LEPROZEN 201 enich gebreck daer by hebben noch lyden en sullen. Want sy sullen ende willen an die Suytsijde van die selve nyewe waterganck van die oude kade of tot Comen Willems laen een kade maken ende leggen op hoers selfs lant also hoech ende breet, dat doer die selve kade nymmermeer water int voersch. lant comen noch lecken en sal; des gelijcx sellen sy Comen Willems laen van die voorsc. nywe waterganck noortwaert oeck so hoech ende starck maken, datter geen water over lopen en sel. Oeckmede begeerden die mater ende convent, dat| sy luden die waterganck, die leyt an die westsyde van Comen Willems laen, opt noort eynde an die huysinge een eynde mogen vollen ende toe dammen, daer sy hopen, dat nyement by gehyndert noch veraftert en sullen wesen, aengesien datse opt noort eynde blynt ende te niete loept; ende soude nyment by alt- geen dat voersc. veraftert of beschadigt wesen; alst niet en is, sy souden selve die gheen wesen, diet meeste gebreck daer by lyden ende hebben souden. Ende. Want die hoge welgeboren Hymrade voersc. al tgeene dat boven gescreven ende verclaert staet duechtelic ende redelic dunct wesen, so ist dat sy den selven convent voersc. geoorlooft ende consenteert hebben, oorloffen ende consenteren mi desen alle alle (sic) die voersc. punten ende elcx bysonder te mogen maken ende aftervol- gen, ten waer of yement meende of dochte by der voersc. consen- teringe gehindert of beschadicht te wesen ende hem daer jegens opposeerde. So beteykent men den selven verwerers dach te comen voer die hoge wel geboren hyemrade voersc. als manendach coemt over achte dagen den eenentwintichsten dach van Aprille alhier inden Hage om te seggen die reden van hoore oppositie ende die gehoert die welgeboren hyemraden sullen alsdan wijsen dat recht is. Actum den Villen dach van Aprille int jaer XIIIIC LXXXIII. Ende also opten voersc. manendach nyement gecomen en is daer jegens seggen, so ist dat die hoge welgeboren hyemraden den selven voersc. convent noch geconsenteert hebben tgeen dat voersc. staet. Ghedaen opten XXIen dach van Aprille anno voersc., daerby waren heer Heynryck van Naeldwijck, Gheryt van Assendelf, meester Claes van de Werve ende Otte van Egmonde, hyemraders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 217