BIJLAGE Illa Registers Hoogheemraadschap Delfland. Consent gedaen Mr. Nicolaes Beuckelaer ende Nicolaes Janszn van Persyn omme de kade vanden Veenpolder (loopende voorbij huere thuynen tegens die Leprosen vanden Hage over) seeckere roeden innerwaerts te mogen leggen. Alzoo meester Nicolaes Beuckelaer ende Nicolaes Jans zn van Persyn vanden Dijckgraeff ende Hooge Heemraden van Delflant versocht hebben consent, omme die kaede vande Veenpolder, die loopt voorbij huere thuynen, die zij hebben leggen tegen die Le prosen vandenHage over, zeeckere roeden innerwaerts te leggen, zoe die selve nu begost es, ende d oude kaede zoe verre huere thuynen strecken duersteken ende gelyck maecken met huer lant ende thuy nen, ende dat tot huerluyden coste; hebben henluyden geconsenteert een cedulle van oppositie, die by den gezworenen boede vanden selven Heemraet gepubliceert is inden Hage voort heylich cruys up sonnendage, den Xlden Novembris lestleden, ten tijde men gewoon- licken es publicatie te doen, ten eynde eenen yegelicken, die hen souden willen opposeren tegens ’t versouck vande voorn, requiranten, zouden comen up manendage den XIXen der selver maent alhier inden Hage ten huyze van Mr. Cornells Suys, raet ordinaris vanden Hove van Holland ende Hooge Heemraet van Delflant, smorgens te XI uren, omme aldaer te seggen die redenen van huerluyder oppositie. Ten welcken dage Mr. Nicolaes Beuckelaer ende Nicolaes Jans zn van Persyn voorn, gecompareert zijn voorden Heemraden voorn., vervolgende huerluyder versouck. Ende alzoe den selven dage gheen opposanten bevonden en zijn, noch bij den Heemraeden vergadert zynde en compareerden, nae dat voorde deure van Mr. Cornelis Suys voorsz. geroepen was, ofte daer ymant was, die hem souden willen opposeren tegens tversouck vanden voorn, requiranten; ende naer die voorsz. Heemraeden die nyeuwe kaede gesien hebben, zoe die byde requiranten begost ende gemaict es; soe hebben die voorsz. Hooge Heemraeden geconsen teert ende geaccordeert, consenteren ende accorderen by dese den voorn, requiranten huerluyder versouck, mits dat zyluyden die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 218